historia 1999

1999 - 2008 - 2010

Powrót do strony głównej

|2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 I 2008 I 2009 i

1999

Kolejne zebranie Zarządu odbyło się w dniu 11 grudnia 1999 roku. Na zebraniu tym omówiono szczegółowo organizację zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które odbędzie się 24 stycznia 2000 roku według zatwierdzonego programu obrad. Przedtem uczczono minutą ciszy zmarłą, zasłużoną dla niepodległości Polski porucznik Zofię Orliczową – żołnierza AK i więźnia politycznego Fordonu. Ta 101- letnia członkini naszego Oddziału została pochowana z ceremoniałem wojskowym 16 listopada 1999 roku na cmentarzu Junikowskim. Chylimy czoła.

W nielicznym gronie obchodziliśmy 81 rocznicę powstania wielkopolskiego, składając pod pomnikiem kwiaty w zadumie nad przemijaniem ludzkiego życia. Tylko garstka bohaterów tego jedynego zwycięskiego w dziejach naszego kraju zrywu patriotycznego żyje w naszej ojczyźnie, i to raczej w niedostatku!

W dniu 28 grudnia 1999 roku odbyło się corocznie organizowane i poszerzone spotkanie opłatkowe członków Zarządu Oddziału Wielkopolskiego i przewodniczących komisji statutowych. W części oficjalnej omawiano sprawy, z którymi, z racji braku zainteresowania ze strony licznej grupy naszych związkowców, nie udało się uporać. W wypowiedziach uczestników spotkania wyczuwało się troskę o dobro i najbliższą przyszłość tego związku powołanego w 1989 roku w nieciekawej sytuacji społeczno-politycznej.

W części religijnej przygotowanej i prowadzonej przez kolegę wielkiego ducha, Zenona Wechmanna, zebrani śpiewali kolędy i w radosnym nastroju składali sobie wzajemnie serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne oraz dzielili się opłatkiem, wspominając odległe czasy i efekty związkowej pracy. W uroczystej i życzliwej atmosferze zakończyliśmy to spotkanie z życzeniami zobaczenia się w nowym roku 2000.

2000

W dniu 24 stycznia 2000 roku o godzinie 930 (w drugim terminie) rozpoczęło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Związku Więźniów Politycznych okresu Stalinowskiego, Oddział Wielkopolska w Poznaniu. Otwierając zebranie prezes Józef Hasiński powitał gości i liczne grono członków, po czym chwilą milczenia uczczono pamięć tych członków związku, którzy zmarli w okresie od października 1999 roku do dnia zebrania.

Kolega Zenon Wechmann, któremu Prezes udzielił głosu rozpoczął spotkanie opłatkowe, podkreślając jego znaczenie i symbolikę dla wierzących, po czym poprosił ks. Kapelana Zygmunta Sterczewskiego o słowo okolicznościowe. Ks. Kapelan odniósł się do czasu stalinizmu, obecnej sytuacji społeczno-politycznej oraz mając na uwadze symbolikę okresu Bożonarodzeniowego stwierdził, że nie wolno tracić cierpliwości oraz nadziei na przyszłość. W końcowych słowach swego wystąpienia życzył zebranym błogosławieństwa Bożego, zdrowia i pomyślności. Potem kolega Wechmann recytował okolicznościowy wiersz, chór im. Moniuszki odśpiewał i zaintonował kilka kolęd podjętych przez uczestników zebrania. Teraz nastąpiło dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń noworocznych.

Po krótkiej przerwie przystąpiono do rozpoczęcia walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego przy obecności 137 członków zwyczajnych. Przewodniczącym zebrania wybrano jednogłośnie kolegę Ryszarda Pyrzyńskiego, który przedstawił obecnym regulamin walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Z.W.P.O.S. Przyjęto go jednogłośnie. Teraz przystąpiono do wyboru prezydium zebrania w osobach Włodzimierza Heleniaka i asesorów Franciszka Koniecznego, Rajmunda Bilarzewskiego, Romana Sypniewskiego. Protokolantami zostali koledzy Tadeusz Inglot i Andrzej Wichliński. Do komisji skrutacyjnej wybrano Tadeusza Calińskiego, Saturnina Cybulskiego, Wojciecha Łabęckiego i Marię Zaworską. Komisję uchwał i wniosków utworzyli kol. kol. Andrzej Dzięczkowski, Jerzy Frąckowiak, Franciszek Wawrzyniak uzyskujący jednogłośnie akceptację. Wszystkie komisje od tego momentu ukonstytuowały się i rozpoczęły w myśl statutu pracę. Przewodniczący zebrania poprosił ustępującego prezesa o wygłoszenie sprawozdania z działalności zarządu ZWPOS, za okres ubiegłej kadencji tj. 06.01.1997 do 23.01.2000 roku i przedstawienie priorytetowych zadań na przyszłą 3-letnią kadencję dla nowych władz Zarządu oddziału.

Główne dokonania ustępującego Zarządu to:

1)     przeniesienie prochów 18 ofiar kazamat urzędu bezpieczeństwa przy ulicy Niegolewskich – Jarochowskiego do grobowca w alei Bohaterów Polskich na Cytadeli.

2)     organizacja III Ogólnopolskiego Zjazdu Więźniów Politycznych we Wronkach z odsłonięciem tablicy pamiątkowej pod murem więzienia z następującym tekstem:

Zbrodnię można przebaczyć, ale nie wolno jej zapomnieć. Synom narodu polskiego, niewinnie cierpiącym w tych murach, ponad piętnastu tysiącom więźniów politycznych okresu reżimu stalinowskiego 1945 – 1956 ofiarują pamięć – Rodacy – Współwięźniowie – Wronki, 21 czerwca 1997 r. Społeczeństwo Wronek.”

3)     współorganizowanie coroczne pielgrzymek dziękczynnych na Jasną Górę w Częstochowie

4)     udział w obchodach rocznicowych i uroczystościach patriotyczno – religijnych

5)     doprowadzenie po pięciu latach procesu, do unieważnienia wyroku skazującego na śmierć w 1947 roku dwóch uczniów i harcerzy Liceum im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu: śp. Zbigniewa Kosmowskiego, Bogdana Dybizbańskiego, a także postawienie symbolicznego nagrobka dla nich w alei Bohaterów Polskich na Cytadeli.

6)     zorganizowanie wystawy w gmachu muzeum walk niepodległościowych na Starym Rynku 3 w Odwachu pt. „Więźniowie Polityczni P.R.L. w latach 1945 – 1956” pod patronatem wojewody wielkopolskiego Macieja Musiała,

7)     eksponowanie zbiorów tejże wystawy w ośrodkach represji lat stalinowskich – Rawiczu i Wronkach,

8)     organizacja III Ogólnopolskiego Zjazdu Więźniów Politycznych Reżimu Komunistycznego lat 1945 – 1956 w Rawiczu i odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sierakowie – dzielnicy Rawicza, w hołdzie zamęczonym i pomordowanym w tym ośrodku,

9)     częściowe ufundowanie i odsłonięcie w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie tablicy pamiątkowej honorującej uczniów Podziemnej Armii Skautowskiej w 1951 roku (PAS)

10)  kontakty naszego Związku z młodzieżą szkolną – m.in. Szkołą nr 20 w Poznaniu na lekcjach historii z uczestnikami wojny polsko-niemieckiej w 1939 roku oraz z żołnierzami Armii Krajowej walczącymi z wrogami Polski w czasie okupacji,

11)  współorganizacja pielgrzymki do Sanktuarium  Maryjnego w Licheniu oraz współfinansowanie pomnika – panteonu – monumentu dziękczynienia, pamięci i hołdu pomordowanym i zmarłym więźniom politycznym lat stalinowskich,

12)  wspomaganie w organizacji uroczystości 60. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę i odsłonięcia pomnika katyńskiego 17 września 1999 roku w Ogrodzie Zamkowym przy ulicy Fredry,

13)  jubileusz dziesięciolecia powstania Oddziału Wielkopolskiego ZWPOS i spotkanie z tej okazji z naszymi członkami Związku,

14)  doprowadzenie do skazania 10 listopada 1999 roku przez Sąd Rejonowy w Poznaniu oficera śledczego miejskiego urzędu bezpieczeństwa publicznego przy ul. Niegolewskich w Poznaniu w latach 1945 –1947, Zenona Kuzupy. Wyrok łagodny z przymusem przeproszenia jego ofiar, Józefa Hasińskiego i Andrzeja Wichlińskiego

15) reportaż telewizyjny poznańskiego ośrodka redaktora Jana Kurka na temat działalności w latach 1946 – 1947 organizacji niepodległościowej AK na terenie Liceum im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu pt. „Wyrok na szkołę”,

16) współpraca i działalność w Wojewódzkiej Radzie Kombatantów i osób represjonowanych w Poznaniu,

17)  wspomaganie władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich w upamiętnianiu miejsc walk o wolną i niepodległą Polskę. Spotkania osobiste w czasie obchodów rocznicowych oraz przybliżenie sylwetek członków podziemnego państwa polskiego i ich zasług pozwalają sądzić o wzajemnej życzliwości i szacunku.

Sprawozdanie finansowe wykazało niezbicie, że dysponowanie pieniędzmi społecznymi (przede wszystkim składki członkowskie) przez Zarząd było racjonalne. Stan środków pieniężnych jest dodatni. Komisja rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. W dyskusji nad sprawozdaniem prezesa i Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego ogół osób zabierających głos oceniło pracę ustępującego Zarządu pozytywnie. Jedynie Marcin Rutkiewicz z Gniezna, zresztą mimo próśb nie udzielający się społecznie w pracy na rzecz naszego Związku, krytykował członków Zarządu, zarzucając brak służebności.

Przewodniczący zebrania kol. Pyrzyński zarządził głosowanie o udzielenie absolutorium. Przy jednym glosie wstrzymującym walne zebranie udzieliło Zarządowi absolutorium. Przystąpiono zgodnie ze statutem do głosowania na jedynego kandydata na prezesa Zarządu. Został nim ponownie Józef Hasiński.  

Do Zarządu w wyniku głosowania wybrano następujące osoby:

1)     Helena Eiben

2)     Roman Sypniewski

3)     Ryszard Pyrzyński

4)     Zenon Wechmann

5)     Tadeusz Lemański

6)     Tadeusz Inglot

7)     Włodzimierz Heleniak

8)     Józef Franków

9)     Andrzej Wichliński  

 

Na zastępców członków Zarządu wybrano:  

1)     Henryk Malik

2)     Józef Putz

3)     Krzysztof Piekarczyk  

 

Do komisji rewizyjnej wybrano:

1) Mieczysław Hasse

2) Maria Jakubowska

3) Henryk Palacz  

 

zastępcy:

1)     Zbigniew Wachowski

2)     Stanisław Szymański  

 

Do sądu koleżeńskiego wybrano:

1)     Jadwiga Chmielewska

2)     Zdzisław Kowalewski

3)     Roman Łabęcki oraz zastępcą Mieczysław Krysztofowicz  

 

Delegatami na zjazd na walne zgromadzenie Z.G. wybrano następujące osoby:

1)     Józef Hasiński

2)     Włodzimierz Heleniak

3)     Ryszard Pyrzyński

4)     Zenon Wechmann oraz zastępca Tadeusz Inglot  

 

W dniu 2 lutego 2000 roku zwołano zebranie nowo wybranego Zarządu ZWPOS poszerzonego o przewodniczących komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego oraz istniejących komisji statutowych, pod przewodnictwem prezesa Józefa Hasińskiego. Przystąpiono w oparciu o protokół komisji skrutacyjnej do ukonstytuowania poszczególnych komisji. W wyniku uzgodnień rozdzielono funkcje wybranych osób:  

Komisja Rewizyjna:

1)     Mieczysław Hasse – przewodniczący

2)     Zbigniew Wachowski – zastępca przewodn.

3)     Maria Jakubowska – sekretarz komisji

4)     Henryk Palacz – członek

5)     Stanisław Szymański – zastępca członka  

 

Sąd Koleżeński:

1)     Zdzisław Kowalewski – przewodniczący

2)     Jadwiga Eysak-Chmielewska zastępca przewodniczącego i sekretarz

3)     Roman Łabęcki – członek

4)     Mieczysław Krysztofowicz – zastępca członka  

 

Jako wiceprezesów wybrano Zenona Wechmanna i Włodzimierza Heleniaka. Sekretarzem został kol. Tadeusz Inglot, a jego zastępcą Andrzej Wichliński. Funkcję skarbnika oddziału powierzono długoletniemu fachowcowi kol. Ryszardowi Pyrzyńskiemu.

Zgodnie z obowiązującym statutem ustalono skład prezydium: prezes, 2 wiceprezesów, skarbnik, 2 sekretarze i kol. Tadeusz Lemański. Następnie uchwalono obsadę komisji statutowych:  

Komisja Weryfikacyjna :

Zenon Wechmann – przewodniczący

Włodzimierz Heleniak zastępca przewodn.

Wojciech Słabęcki – sekretarz

Krzysztof Piekarczyk – członek

Saturnin Cybulski – członek

 

Komisja Socjalno – Bytowa :

Henryk Malik – przewodniczący

Maria Dopieralska – sekretarz

Marian Stencel – opiekun wolontariatu

Andrzej Wichliński – członek

Helena Eiben  

 

Komisja Historyczna:

Andrzej Dzięczkowski – przewodniczący

Henryk Czarnecki – członek

Józef Franków – członek

Maria Andrysiak – członek

Roman Sypniewski – członek

Józef Putz – członek  

 

Podczas ożywionej dyskusji poruszono sprawę organizacji zjazdów w dwóch słynnych ośrodkach represji w Wielkopolsce – Rawiczu i Wronkach. Ostatecznie wybrano wariant prostszy, zamierzając w 2000 roku zorganizować IV Zjazd we Wronkach, a w 2001 w Rawiczu.

Omawiano też przyjęcie współorganizowania z Zarządem Głównym kolejnej pielgrzymki dziękczynnej do sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Przy czym uwzględnić należy jako organizatora Zarząd Główny, a z racji lokalizacji sanktuarium w Wielkopolsce przyjąć patronat oddziału i robocze czynności przed pielgrzymkowe. Zainteresowano się pozostałymi książkami „W złowieszczych murach Wronek i Rawicza” i podjęto uchwałę przekazania 450 egz. wspomnień kuratorowi oświaty Urzędu Wojewódzkiego panu Karolowi Seifertowi z przeznaczeniem ich przekazania nieodpłatnie dla szkolnictwa.

W dalszej części dyskusji postanowiono powołać spośród członków związku tymczasowy komitet organizacyjny IV Zjazdu Więźniów Politycznych Reżimu komunistycznego we Wronkach i powierzyć  przewodnictwo koledze Marianowi Stenclowi, który wyraził zgodę na objęcie tej funkcji. Komitet ten winien rozpocząć wstępne czynności organizacyjne – ustalić z władzami miasta i gminy na miejscu termin zjazdu i uzupełnić skład osobowy komitetu ludźmi wybranymi ze środowiska wronieckiego. Poruszono też szereg spraw merytorycznych dla usprawnienia działań członków prezydium i zarządu. Na posiedzeniu zarządu w dniu 15 lutego br. uzgodniono celowość i wysokość wypłat rekompensat dla wolontariuszy pocztu sztandarowego i innych osób czynnie wspomagających nasze działania korzystających z własnych środków lokomocji, PKP i PKS. Ustalono następujące rekompensaty:

1)     dla pocztu sztandarowego za zamiejscowe dojazdy w obrębie miasta kwota 15,00 zł

2)     dla wolontariuszy odwiedzających podopiecznych – za dojazdy i zakup drobnych upominków na rachunki z obowiązkiem potwierdzenia przez prezesa lub wiceprezesów kwota 10,00 zł

3)     dojazdy poza obręb miasta Poznania winny być rozliczane na podstawie delegacji służbowych lub kilometrówki wg obowiązujących stawek krajowych.

Przygotowano w celu usprawnienia działalności prezydium i zarządu i wręczono członkom uchwalone ramowe plany pracy wraz ze spisem obowiązków dla każdego z obowiązkiem realizacji.

 

Starania Zarządu Oddziału u władz miejskich Poznania w sprawie usunięcia reliktów systemu peerelowskiego z placów i ulic, a szczególnie, w drodze wyjątku, zmodernizowanie pomnika generała Świerczewskiego i jego otoczenia uzmysławiają nam brak kompetencji Zarządu Miasta i Rady Miejskiej a także ślamazarność działania samorządowców. Od lat dążymy do przemianowania jednej z ulic na Zawadach na miejsce upamiętniające ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka – więźnia politycznego czasów stalinowskich. Brak decyzji, same obietnice.

Uchwałą prezydium przekazano taśmę reportażu pana Jana Kurka z poznańskiej telewizji pt. Wyrok na szkołę”. Jest to historia liceum im. św. Marii Magdaleny i działającej tam organizacji niepodległościowej uczniów tej najstarszej działającej przeszło 700 lat w Poznaniu instytucji oświatowej. Działała od 1946 – 1947 tj. do czasu zdekonspirowania jej przez ówczesny aparat represji – urząd bezpieczeństwa. W trybie doraźnym sądzono grupę uczniów, która w imieniu kierownictwa wykonała wyrok na konfidencie Janie Stachowiaku. Dwóch z nich (harcerzy) skazano na karę śmierci i wykonano ją przed wejściem w życie ustawy amnestyjnej dla żołnierzy podziemia.

Po transformacji ustrojowej uznano, że żołnierze podziemnego państwa polskiego walczyli o niepodległość i suwerenność Polski i dlatego ferowane wyroki służalczych sędziów PRL należy unieważnić. Sąd rejonowy w Poznaniu a właściwie komplet sędziowski wywodzący się z grupy służalców unieważnił część wyroku dotyczącego działalności organizacyjnej, natomiast podtrzymali winę za wykonanie wyroku śmierci na konfidencie. Dopiero Sąd Apelacyjny i dodatkowe dokumenty przesłane przez Urząd Ochrony Państwa skłoniły inny zespół sędziowski do całkowitego unieważnienia wyroku. W przesłanym kierownictwu szkoły reportażu w imieniu naszego związku występowali ówcześni uczniowie tego liceum, koledzy Franciszek Wawrzyniak i Tadeusz Lemański oraz prezes Józef Hasiński. Szkoła ta została „za karę” w 1950 roku zlikwidowana, a nauczyciele z wilczym biletem wyrzuceni na bruk.

Fundacja Akowska im. Generała Kowalówki,  zorganizowała 25 marca 2000 roku przeniesienie prochów płk Jana Pałubickiego z krańców cmentarza Junikowskiego do kwatery AK usytuowanej przy wejściu tej nekropolii. Uroczyście i ku naszemu zdziwieniu, pochowano w grobowcu, w którym w 1991 roku – także uroczyście – nasz oddział złożył szczątki ośmiu ofiar zamordowanych w katowni ubowskiej mieszczącej się u zbiegu ulic Niegolewskich i Jarochowskiego. Niezłomne stanowisko naszego Zarządu i próba wybrnięcia z tej niecodziennej sytuacji, wzajemna ugodowość i życzliwość rozstrzygnęła tę sprawę ku obopólnemu zadowoleniu. Została załatwiona. Nie zakłóciliśmy spokoju spoczywającym bohaterom. Zamontowano tablicę upamiętniającą ofiary zbrodniarzy stalinowskich. Wojewódzka Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych w Poznaniu oraz Kuratorium Oświaty zaprosiła do Sali Sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego w dniu 27 kwietnia 2000 r. przedstawicieli organizacji kombatanckich i młodzież na sympozjum pt. „Wkład oręża polskiego na wszystkich frontach II wojny światowej”. Referaty wygłoszone przez naukowców były tematycznie urozmaicone i ciekawe, przełamujące stereotyp zasług przypisywanych li tylko armiom zachodnim i radzieckim a pomijających bitność i dzielność polskich żołnierzy oraz innych narodowości. Ale zmowa milczenia ze strony aliantów nadal trwa.

Uroczystość 209 rocznicy Konstytucji 3 maja w roku bieżącym zbiegła się z XX rocznicą powstania NSZZ „Solidarność”. Przez cały okres PRL – ówczesne władze wypierały to święto z pamięci narodowej. Obowiązywał zakaz obchodzenia tego znaczącego w historii Polski dnia pod groźbą kary za nielegalne manifestacje oraz pozostawione po święcie 1 maja flagi narodowe, groziły sankcje karne. Dopiero po dokonanej w 1989 r. transformacji ustrojowej przywrócono rangę czynu naszych praojców. Toteż grupa nas b. więźniów politycznych okresu stalinowskiego – prekursorów walk o niepodległość i wyzwolenie Polski spod obcej dominacji, przeżywała to święto radośnie. Szkoda tylko,  że tak  mało nas było na tych obchodach. Czyżby patriotyzm już staniał? Chyba tak, bowiem wystawę o Marszałku Józefie Piłsudskim w miesiącach maju i czerwcu 2000r. tak mało osób zwiedzało. Te spostrzeżenia można też odnieść do organizowanej w kwietniu wystawy „Golgota Wschodu – Katyń –Charków – Miednoje”, w 60. rocznicę zbrodni eksponowanej w salach Odwachu na Starym Rynku 3.

Informacyjne zebranie członków związku odbyło się w dniu 15 maja 2000 r. w sali sesyjnej U.W. Zaproszono tam panią dyrektor Alankiewicz z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) w celu poinformowania obecnych na temat możliwości uzyskania pomocy socjalnej w tym także finansowego wsparcia. Wypowiedź przedstawicielki MOPR była wyczerpująca, bardzo ciekawa i poszerzona o struktury organizacyjne tej instytucji. Pieniądze z funduszu kombatanckiego są co roku uszczuplane, przekazywane z opóźnieniem do ośrodków, a przyczyny tego są niejasne. MOPR działa w Poznaniu od czerwca 1999r., a jego odpowiedniki utworzone zostały na terenie gmin i powiatów. Procedura uzyskania pomocy jest mocno zbiurokratyzowana, ale uzasadniona przepisami prawnymi. Nie zawsze prawdziwe dane podawane przez wnioskodawców. Kryteria przyznawania są więc zaostrzone, ale w przypadku naszych inwalidów wojennych pobierających wyższe renty wykluczające korzystanie z tych świadczeń. W przypadku starań o miejsce w domu kombatanta istnieje przywilej pierwszeństwa, ale tylko w razie wolnych miejsc.

Aktywny przewodniczący Komisji Socjalno-Bytowej kol. Henryk Mazik przy wsparciu finansowym związku zorganizował 24 maja br. wycieczkę autokarową do Cichowa. W programie ujęto zwiedzanie klasztoru w Lubiniu. Uczestniczyło w tej majówce około 40 osób. Uczestnicy tej wyprawy, według jednomyślnej opinii uznali ją za ciekawą, umawiając się na przyszły rok.

  ZJAZD

Po długich i starannych przygotowaniach IV Zjazdu Więźniów Politycznych reżimu Komunistycznego rozpoczął się oficjalnie  we Wronkach w sobotę 17 czerwca 2000 roku o godzinie 10: 00 powitaniem gości przez przewodniczącego komitetu organizacyjnego Mariana Stencla z Poznania i wymarszem kolumny uczestników ze sztandarami i orkiestrą w kierunku tablicy pod murem więziennym. Kolumnę prowadził Jan Czarnecki z Tomaszowa Mazowieckiego, w mundurze konspiracyjnego wojska polskiego i z szablą w asyście Bogdana Tomczaka z Tow. Miłośników Ziemi Wronieckiej. Władze miasta reprezentował burmistrz Kazimierz Michalak, a Radę Miejską Lech Krzyżaniak. Zanim jednak kolumna wyruszyła od ósmej rano we wronieckim Domu Kultury odbywało się przyjmowanie i rejestrowanie gości, wydawanie znaczków zjazdowych i inne czynności organizacyjne. Dużą pomoc okazali harcerze z drużyny Chęchacze prowadzonej przez p. Grażynę Kaźmierczak – poza obsługą gości, trzymali warty honorowe przy pomnikach i tablicy pamiątkowej. Krótsza uroczystość pod murem więziennym połączona z odsłonięciem tablicy upamiętniającej kolejne zjazdy  więźniów politycznych rozpoczęła się od programu artystycznego, przygotowanego przez wroniecką młodzież pod kierunkiem p. Bożeny Stróżyńskiej. Główną myśl  tego programu wypowiedział uczeń Michał Starzonek:

Są w historii narodów bitwy toczone w huku dział i szumie sztandarów, które rozstrzygają się w jeden lub kilka dni, by przybliżyć wolność narodu. O takich bitwach śpiewa się pieśni, po takich bitwach wznosi się mauzolea i pomniki. Złotymi zgłoskami zapisuje je Historia.

Ale są też w dziejach narodu inne bitwy. Takie, o których historia milczy wstydliwie. Które toczą się wiele lat, w milczeniu, bez sztandarów i werbli. Po których nie zostają pomniki, tylko bezimienne groby na skraju cmentarzy.

One są tak samo ważne jak głośne zwycięstwa. I o tych cichych zmaganiach trzeba pamiętać, bo są kolejnymi krokami na drodze ku wolności.

Słowa te  były kunsztownie wplecione w połączenie dwóch pieśni, rozdzielonych ponad trzydziestoma latami historii: „Murami” i więzienną wersją „Czerwonych Maków na Monte Cassino”, ze świetnym recytatywem Dominiki Stróżyńskiej.

Po występie młodzieży okolicznościowe przemówienie wygłosił prezes wielkopolskiego oddziału ZWPOS Józef Hasiński, a potem Jerzy Woźniak, wiceminister Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przekazał przesłanie od honorowego patrona zjazdu premiera Jerzego Buzka.

 

PRZEMÓWIENIE NA OKOLICZNOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY

w dniu 17 czerwca 2000 r. we Wronkach (IV zjazd więźniów politycznych)

Człowiek pozostawia po sobie ślady własnej obecności na ziemi. Nasi przodkowie jako ślad ich istnienia w czasie i przestrzeni umieszczali okolicznościowe dokumenty w węgłach fundamentów lub w zwieńczeniach wież kościelnych czy ratuszowych.

My dzisiaj w trosce, aby jako jedyne przesłanie po nas nie pozostały tylko zapisy kronikarskie, przekazujemy potomnym, jako swoiste wotum, tablicę mającą na zasadzie przesłanki myślowej symbolizować wierność narodowej tradycji i poczucia spełnionego obowiązku patriotycznego wobec ukochanej Ojczyzny – młodzieży lat 1945 – 1956 działającej w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego.

Młodzież ta wychowywana w polskich rodzinach broniła z narażeniem życia wolności zagrożonej Ojczyzny. A za wierność Polsce niejedni zapłacili najwyższą cenę – cenę własnego życia, a pozostali – ciężar długoletniego pobytu w tutejszym więzieniu i bezpowrotną utratę najpiękniejszych lat młodości.

Pozostawienie materialnych znaków pamięci to niekiedy tylko martwy gest, jeżeli nie kryje się za nim coś więcej, jeżeli nie ożywiają ich wartości pielęgnowane na polskich bojowych sztandarach: Bóg – Honor – Ojczyzna!

Kierowani duchem miłości ku Polsce przystępujemy do odsłonięcia tej oto tablicy upamiętniającej nasz udział w czterech organizowanych Zjazdach Więźniów Politycznych z lat 1945 – 1956, jako reprezentantów pokolenia, które zrozumiało, że miłość Boga i Ojczyzny to ofiara tego, co najdroższe.

Boże spraw, aby każdy, kto spojrzy na to świadectwo gehenny najlepszych córek i synów narodu polskiego, uświadomił sobie, że istnieją wartości nie dające się ocenić li tylko miarą materialną.

Należy tutaj także wspomnieć, że nasze więzienne marzenia, a nawet sny w ponurych celach o wolnej i niepodległej Polsce spełniły się! Mamy teraz wolną Polskę, co prawda z trudem reformującą się po długoletnim okresie ujarzmienia i zniewolenia wedle stalinowskich – sowieckich dyrektyw.

Obecna chwila nasuwa nieodparcie też refleksję o nieubłaganym czasie przemijania – o wielu naszych Kolegach – Współwięźniach, uczestnikach poprzednich Zjazdów, którzy powołani już zostali na Wieczną Wartę. Jest to chwila przypomnienia nie tylko minionych naszych spotkań, ale również troski tutejszych przyjaciół i opiekunów z szeregów Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej nad mogiłami, często bezimiennych, ofiar tamtego etapu dziejów na cmentarzu wronieckim.

Dar ten przekazujemy obecnym i przyszłym pokoleniom ku pamięci jako wezwanie do ofiarnej pracy dla dobra Polski, a jednocześnie jako apel o czujność i ostrzeżenie przed wszelkimi objawami przemocy.

Niech mi będzie wolno, w imieniu Organizatorów IV Zjazdu Więźniów Politycznych reżimu komunistycznego, podziękować Władzom Miasta i Gminy Wronki oraz wszystkim zasłużonym osobom pomocnym w organizacji tych Zjazdów, a także naszym licznym sympatykom za życzliwość, stałą gotowość do współpracy i uszanowanie idei symbolicznego wyrównania krzywd byłym ofiarom represji.

W ten sposób zrodził się klimat pożytecznej formy współpracy między Społecznością Wronek i Uczestnikami Zjazdów.

Żywimy nadzieję, że pozostawione znaki pamięci będą trwałym świadectwem prawdy o dziejach polskich zmagań niepodległościowych – okresu, który nie ma swojego dnia, miesiąca ani roku, wedle których można by było jego historyczne znaczenie przypominać w kalendarzu narodowych rocznic.

Józef Hasiński

prezes Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział Wielkopolska

 

Prosząc o odsłonięcie tablicy prowadzący uroczystość Klemens Stróżyński podkreślił wielkie osobiste zasługi burmistrza Kazimierza Michalaka dla organizacji wszystkich wronieckich zjazdów.

Po tradycyjnej mszy św. odprawionej w farze przez ks. kanonika Jerzego Stachowiaka, wszyscy uczestnicy zjazdu udali się do sali kina na główny program artystyczny. Program rozpoczął się od występu młodzieży, która w większości była już znana uczestnikom zjazdów – Michała, Dominiki, Julii i Mateusza. Program przygotowany pod kierunkiem p. Bożeny Stróżyńskiej trafił w oczekiwania publiczności i wzruszył wielu tak mocno, że ukradkiem ocierali łzy. W drugiej części zespół taneczny WOK-u Marynia zabłysnął nie tylko elegancją i polotem w tańcach lubelskich i rzeszowskich, ale feerią kolorowych strojów.

Po uczcie dla ducha uczestnicy zjazdu udali się do sali WOK-u dla pokrzepienia ciał smaczną grochówką i kiełbasą, przygotowaną przez kuchnię Zakładu Karnego. A potem w sali trwały jeszcze parę godzin towarzyskie pogaduszki i pożegnania. Niektóre osoby zwiedzały muzeum i więzienie. Jakże zmienione wystrojem wnętrza i warunki pobytu w porównaniu do czasów stalinowskich. Jeden ze zwiedzających w krótkiej rozmowie z obecnymi więźniami rzekł: to przecież sanatorium, a nie więzienie.

Nadmienić należy, że tablicę upamiętniającą kolejne zjazdy wykonał PPM „Pomet”, a zamocowali pracownicy przedsiębiorstwa komunalnego.

W dniu 23 i 24 czerwca tego roku odbyła się VII ogólnokrajowa pielgrzymka na Jasną Górę, w której udział wzięło około 1000 osób wraz z 35 pocztami sztandarowymi, kombatanckimi i lokalnymi. Podczas uroczystej mszy św. wręczone były przez przedstawicieli oddziałów „Dary Ołtarza” – książki, świece, ornat i inne przedmioty lub naczynia kościelne. Potem było spotkanie w sali im. Jana Pawła II.

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 26 czerwca br. koledzy Ryszard Pyrzyński i Zenon Wechmann relacjonowali przebieg IV zjazdu Więźniów Politycznych Reżimu Komunistycznego we Wronkach i VII krajowej pielgrzymki na Jasną Górę dzieląc się osobistymi wrażeniami a także oceną uczestników. Referenci podkreślali  podniosły nastrój tych wydarzeń i dość sprawną organizację programów. W porównaniu z innymi oddziałami związku nikłą reprezentację stanowili pątnicy Oddziału Wielkopolskiego.

Jak co roku Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” uświetnił 44 rocznicę  Poznańskiego Czerwca 1956 licznymi obchodami w dniach od 25 – 28 czerwca br. Dzień 28 czerwca zakończono uroczystą mszą św. celebrowaną przez ks. arcybiskupa Juliusza Paetza w asyście kapłanów, w intencji ofiar na placu Mickiewicza. Po mszy św. delegacje składały w zadumie kwiaty pod pomnikiem krzyży. Zapalono też znicze.

Uroczyste święto patronów miasta Poznania – Piotra i Pawła w dniu 29 czerwca uświetnili mieszkańcy grodu Przemysława, licznie uczestnicząc w homilii. Liczne poczty sztandarowe, w tym także nasz poczet  oraz wysoka frekwencja kombatantów i wiernych stworzyły niepowtarzalny klimat.

Miłe naszemu sercu było podziękowanie naszego ukochanego Papieża Jana Pawła II za złożone przez nasz oddział życzenia jubileuszowe z okazji 80 urodzin.

Na wniosek komisji weryfikacyjnej z dnia 25 sierpnia 2000 roku zarząd podjął jednogłośnie decyzję przyjęcia w poczet członków naszego oddziału wielkopolskiego 25 osób z Ostrowa Wielkopolskiego, przynależnych dotychczas do związku kaliskiego. Po upływie terminu przygotowawczego zgodnie z ich wolą doszło do zebrania organizacyjnego, na miejscu w Ostrowie, na którym powołano zarząd koła, pragnący działać w ramach związku. Koło liczy 24 osoby. Wybrano zarząd koła, składający się z 5 osób i 2 zastępców. Przewodniczącym koła został kol. Władysław Koryciak – główny inicjator dobrowolnego przejścia do poznańskiego oddziału. Koszty najmu lokalu koła reguluje zarząd ZWPOS Oddział Wielkopolska.

Wojewódzka Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych, jako ciało doradcze Wojewody Wielkopolskiego, zrzeszające dobrowolnie wszystkie lokalne organizacje kombatanckie, nadesłało zaaprobowane przez wojewódzką i miejską administrację kalendarium uroczystości i rocznic na rok 2001 – 2002 z apelem o uczestnictwo wszystkich członków stowarzyszeń, instytucji i społeczeństwa. Te podstawowe uroczystości z asystą wojskową kontynuowane będą każdego roku z uwzględnieniem organizacji konferencji prasowych.

Tak wygląda kalendarium:

1)     23 lutego – rocznica zakończenia walk o Poznań – Cytadela

2)     25 marca – rocznica akcji pod Arsenałem – kościół Farny

3)     11 kwietnia – miesiąc pamięci narodowej – Fort VII

4)     3 maja święto Konstytucji 3 maja – fara i Stary Rynek – Ratusz

5)     8 maja – rocznica zakończenia II wojny światowej – pomnik Armii Poznań

6)     1 czerwca – uczczenie pamięci ofiar faszyzmu – kościół i obóz Żabikowo

7)     28 czerwca – rocznica wydarzeń poznańskich Czerwiec 1956 – Plac Mickiewicza

8)     1 sierpnia – rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – (Fredry) i głaz AK

9)     15 sierpnia – rocznica „Cudu nad Wisłą” i święto W.P – pomnik Armii Poznań

10) 1 września -  Dzień Weterana – pomnik Armii Poznań

11) 17 września – rocznica agresji sowieckiej na Polskę – oo. Franciszkanie (Fredry)

12) 27 września – rocznica powstania podziemnego państwa polskiego – oo. Dominikanie

13) 11 listopada – święto niepodległości – fara poznańska, Pl. Wolności

14) 13 grudnia rocznica wprowadzenia stanu wojennego – krzyże Poznańskiego Czerwca 1956

15) 27 grudnia – rocznica powstania wielkopolskiego – Pl. Wolności, pomnik powstańców

Nasz oddział a szczególnie członkowie Zarządu wraz z pocztem sztandarowym od lat uczestniczą w tych obchodach i uczestniczyć będziemy zawsze aż do czasu istnienia oddziału. Wobec tego na dalszych kartach tej kroniki nie będziemy wspominać udziału w tych uroczystych dniach.

W dniu 2 października 2000 roku delegacja naszego Zarządu i członkowie komitetu organizacyjnego IV zjazdu  udała się na spotkanie z władzami miasta i gminy oraz osób ze środowiska wronieckiego aktywnie wspomagających komitet organizacyjny, w celu podsumowania spotkania z byłymi więźniami tego ośrodka stalinowskich represji. W kameralnej przyjaznej atmosferze wręczyliśmy zasłużonym osobom – wronczanom ozdobne pisemne podziękowania za pomocną dłoń w czasie zjazdu, dla pań kwiaty oraz dla wszystkich ciekawe książki – dar naszych serc.

Pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego – tak bliskiego nam Lichenia, odbyła się 14 października br. Po raz kolejny nasi członkowie, chyba ze względu na wiek i dolegliwości starcze, słabszą kondycję uczestniczyli w małej grupie. A szkoda, bo to pięknie położone sanktuarium na terenie blisko 100 hektarów budzi podziw dla dzieła dokonanego przez jakże skromnego, niestrudzonego marianina, ks. Eugeniusza Makulskiego. Rozwój sanktuarium zaczynał się w czasach Polski Ludowej z ogromnymi trudnościami i szykanami ze strony ówczesnych władców. A jednak, na przekór ich wrogości, ofiarność ludzka i wsparcie duchowe pozwoliły w takich warunkach wyrosnąć- to dzieło, które dzisiaj oglądamy i co służy setkom tysięcy pielgrzymów każdego roku – po wsze czasy.

A więc plac koronacyjny, drogi różańcowe, grobowiec powstańców z 1863r., budowa kaplicy Miłosierdzia Bożego i kaplicy Najświętszego Sakramentu. Trudno sobie uzmysłowić wszelkie dokonania budowy studni głębinowych, oczyszczalni ścieków, kolektorów, nawodnienie całego terenu, dwóch elektrowni, ogrodzenia całego kompleksu, licznych muzeów, sal wystawowych, stołówki dla pątników, a także domu pielgrzyma, kilku kaplic na terenie rozległej parafii. Trzeba wspomnieć o centrali telefonicznej, centralnego ogrzewania. Niech nam wolno dla potomnych unaocznić budowę największej w Polsce świątyni, w której znajdzie się na stałe licheński obraz Madonny. Kustosz ks. Makulski informuje  pielgrzymów o rozwoju kultu  wśród wiernych odwiedzających to miejsce królowania Maryi. Co roku jest ich około miliona. W zabudowie tego sanktuarium – polskiego Lourdes, w przepięknej alejce stoi pomnik – głaz więźniów politycznych okresu stalinowskiego. Nasi członkowie związku nie powinni o tym zapominać. Jesteśmy, bądźmy czujni zawsze.

Od grudnia 1990 roku Społeczny Komitet Uczczenia Ofiar Stalinizmu w Rawiczu planował upamiętnienie tablicą tych, którzy za walkę o wolność i niepodległość Polski ponosili udręczenie i oddali swoje życie w rawickim więzieniu. W dwusetną rocznicę Konstytucji 3 maja w 1991 roku została odsłonięta poświecona pamięci zmarłym i pomordowanym więźniom politycznym w latach terroru komunistycznego. Upamiętnia ona również tych, którzy przebywali w tym więzieniu za swoje przekonania religijne i polityczne oraz za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego.

Drugą identyczną tablicę umieszczono w kwaterze grobów więźniów politycznych z lat 1945 – 1956 na cmentarzu parafialnym. W następnych latach umieszczono również tablicę z nazwiskami osób tam pochowanych. Wśród wielu tysięcy więźniów politycznych przywiezionych z różnych stron Polski, byli także młodzi ludzie z Rawicza: Mieczysław Drążkowiak, Zdzisław Nowakowski, Roman Backowski.

11 listopada 2000r. w rocznicę odzyskania niepodległości, z inicjatywy Zarządu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” i za zgodą kierownictwa Zakładu Karnego, odsłonięto tablicę poświęconą pamięci Kazimierza Pużaka, ufundowaną przez władze Miasta i Gminy Rawicz.

Kazimierz Pużak urodził się w 1883 roku. Jako działacz PPS był więźniem twierdzy Szluselburskiej. W latach międzywojennych czterokrotnie wybierany do Sejmu RP. Podczas okupacji hitlerowskiej i komunistycznej był członkiem naczelnych władz podziemnych. Podstępnie zatrzymany i skazany w procesie 16 przywódców Państwa Podziemnego przez władze sowieckie w Moskwie w 1945 roku. Po powrocie do kraju w 1947 r. został aresztowany przez komunistyczne organa urzędu bezpieczeństwa i skazany na pięcioletnie więzienie w procesie przywódców PPS. Następnie osadzono go w rawickim więzieniu, gdzie przetrzymywano go w nieludzkich warunkach, w zimie w celi pozbawionej okien, w wyniku czego zmarł 30 kwietnia 1950r. Pochowano go potajemnie na rawickim cmentarzu, a gdy wydano zwłoki rodzinie zabroniono jej umieszczenia nekrologu w gazetach.

Na zaproszenie władz miasta i gminy Rawicz w dniu 11 listopada br. koledzy prezydium – Ryszard Pyrzyński, Zenon Wechmann i Józef Hasiński udali się na uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej 50 rocznicę męczeńskiej śmierci Kazimierza Pużaka działacz PPS. Z racji Święta Niepodległości uroczystość tę poprzedzono mszą świętą w kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli. Po mszy uczestnicy przemaszerowali w kolumnie pod mur więzienny przy ul. 17 Stycznia, tam nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy przez k. kanonika Kazimierza Wylegałę, a odsłonięcia dokonali wspólnie burmistrz Jerzy Zelek i prezes ZWPOS – Oddział Wielkopolska Józef Hasiński. Koledzy Pyrzyński i Wechmann złożyli kwiaty pod murem i tablicą. Zapalono też znicze.

W dniu 11 grudnia br. zwołano poszerzone posiedzenie zarządu, na którym omawiano zaktywizowanie wolontariatu od pewnego czasu słabiej funkcjonującego. Wobec stale pogarszającego się stanu zdrowia naszych członków rola wolontariatu sprawnie działającego jest potrzebna. Z wypowiedzi kierującego nim kol. Stencla dla poprawy sytuacji potrzebna jest samodzielność. Wnioskował więc o wyłączenie wolontariatu z komisji socjalnej. Zarząd wyraził zgodę i oczekuje poprawy.

W części informacyjnej omówiono też powołanie w Poznaniu oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w miejsce dotychczasowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Powołany Instytut przejmuje dokumenty i teczki  urzędu bezpieczeństwa, porządkuje i po krótkim okresie czasu ma przystąpić do rutynowych czynności – śledztwa przeciwko winnym zbrodni stalinowskich itp.

Zapadła decyzja Rady Miejskiej Poznania w sprawie wnioskowanych przez nasz Oddział zmian 15 nazw ulic na osiedlu Świerczewo. Mieszkańcy tej dzielnicy głównie opcji lewicowej zapowiedzieli odwołanie od decyzji do sądu. Podobno mają szansę wygrania, bo Rada Miejska popełniła błąd proceduralny. Tak radni pojmują wypełnianie swoich obowiązków służbowych.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku tradycyjnie przesłaliśmy wszystkim członkom Związku z głębi serca płynące życzenia świąteczno – noworoczne z jednoczesnym zaproszeniem na dzień 8 stycznia 2001 r. na spotkanie informacyjne połączone z dzieleniem się opłatkiem.

 

2001

Nadszedł oczekiwany dzień 8 stycznia 2001 roku – czas spotkania Zarządu ZWPOS – Oddział Wielkopolska z członkami związku w Sali Sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego. Już od paru lat frekwencja na zebraniach informacyjnych  oscyluje w granicach 50% ogółu członków. Szczególnie nie pojawiają się przyjezdni i to najczęściej te same osoby, nie uważając za wskazane powiadomić o przyczynach swojej absencji. Może to ignorancja? a przecież w części informacyjnej mówimy nie tylko o dokonaniach, ale także o skali współpracy z innymi organizacjami kombatanckimi i organami władzy, a także o naszym udziale w uroczystościach patriotycznych, religijnych i pomocy charytatywnej. Czynimy to w duchu miłości braterskiej i przekonania o potrzebie więzi dla dobra nas wszystkich. Okazuje się, że nie wszyscy tę zaproponowaną formę spotkań aprobują.

Program okresowego zebrania przewidywał więc referowanie spraw organizacyjnych, a potem dzielenie się opłatkiem i spotkanie towarzyskie przy wspólnym skromnym posiłku.

Każde zebranie tradycyjnie rozpoczynamy imiennym uczczeniem minutą ciszy pamięci tych co odeszli do Pana na wieczną wartę. Potem wręczono niektórym członkom nie odebrane wcześniej patenty weterana i odznaczenia więźnia politycznego. Bardzo ciekawe było wystąpienie przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej pana dra Stanisława Jankowiaka dzielącego się z nami informacjami na temat struktur IPN - u i jego pracy oraz możliwości wglądu do teczek byłego urzędu bezpieczeństwa. W dalszej części omówiono wyniki wyborów prezydenckich, przebieg pielgrzymek na Jasną Górę i do Lichenia, jak również obchody rocznicowe dnia Podziemnego Państwa Polskiego 27 września, Święta Niepodległości 11 listopada i 82. rocznicy powstania Wielkopolskiego 27 grudnia.

Wspomniano też o zaproszeniu członków prezydium do Rawicza na odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej na murze więziennym ku pamięci zamęczonego Kazimierza Pużaka .

W części spotkania opłatkowego ks. kapelan Zygmunt Sterczewski zabrał głos na temat tradycji łamania się opłatkiem i poprosił kol. Wechmanna o rozpoczęcie w klimacie serdeczności czynności dzielenia się opłatkiem. Poszczególni członkowie składali sobie życzenia. W pomieszczeniu sali radośnie śpiewano kolędy. Po tym wszyscy udali się do lokalu restauracyjnego, położonego na parterze dla posilenia się.

Zgodnie z naszym rocznym planem pracy powołano na posiedzeniu zarządu oddziału 20 marca komitet organizacyjny IV Ogólnopolskiego Zjazdu Więźniów Politycznych reżimu komunistycznego w Rawiczu i ustalono termin zjazdu na 16 czerwca 2001 roku.

 Komitet organizacyjny wybrano w składzie:

Zenon Wechmann – przewodniczący (były więzień Rawicza)

Ryszard Pyrzyński – sekretarz

Józef Hasiński – prezes ZWPOS

Tadeusz Pawłowski – wiceburmistrz Rawicza

Andrzej Walus – dyrektor Domu Kultury w Rawiczu

Turski – kierownik Wydziału Oświaty

Dotarła do naszego Oddziału informacja o powstaniu Krajowego Studium Polski Podziemnej w Katowicach i projektowanej konferencji w maju br. na temat „Harcerze w walce o niepodległość Polski 1939 – 1989”. Zarząd podjął w wyniku dyskusji delegowanie kol. kol. Marii Andrysiak i Zenona Wechmanna. Ustalono też termin kolejnego zebrania informacyjnego na 27 kwietnia br.

W dniu 25 marca 2001r. przypadła 58 rocznica Akcji pod Arsenałem. Program obchodów przewidywał mszę św. a potem spotkanie pokoleń w Sali Białej Urzędu Miejskiego w Poznaniu przy Placu Kolegiackim 17. Oddział oddelegował kol. Wechmanna oraz innych członków Zarządu wraz z pocztem sztandarowym Związku.

W dniu 24 maja br. Komisja Socjalna zorganizowała wzorem ubiegłego roku majówkę do Wielkopolskiego Parku Narodowego przy wsparciu finansowym Zarządu pokrywającym koszt ubezpieczenia uczestników i zakupu biletów wstępu do muzeum. Te wycieczki majowe cieszą się powodzeniem i uznaniem ich walorów turystycznych.

Postanowiono wysłać pismo do komisji zjazdowej z prośbą o przesłanie protokołu i ustosunkowanie się po zapoznaniu się z jego materiałami. Ustalono plan posiedzeń Zarządu na rok 2002: 20 maja, 26 sierpnia, 14 października, 16 grudnia.

Na posiedzeniu Prezydium Związku w dniu 16 kwietnia poinformowano zebranych o spotkaniu z władzami Wronek w dniu 18 marca i wstępnych rozmowach. Wpływają już zgłoszenia na V Zjazd we Wronkach jako odzew na nasze zawiadomienia (530 pism). Podczas kolejnego pobytu we Wronkach uzgodniono program spotkania – przemówienie przewodniczącego komitetu, prezesa oraz wniosek kol. Wechmanna i Pro Memoria odczytane podczas mszy św. przez Klemensa Stróżyńskiego.

W dalszej części definitywnie ustalono listę osób otrzymujących do użytku ciśnieniomierze i glukometry wraz z pismem przewodnim. Majówka organizowana przez kol. Malika odbędzie się 15 maja br. z pomocą finansową Zarządu.

 

ZJAZD

W dniu 16 czerwca 2001 roku o godz. 10 w sali widowiskowej Domu Kultury w Rawiczu, przewodniczący komitetu organizacyjnego kol. Zenon Wechmann, dokonał otwarcia IV Ogólnopolskiego Zjazdu Więźniów Politycznych reżimu komunistycznego lat 1945 – 1956. Odbył się on pod honorowym patronatem premiera Jerzego Buzka, którego przesłanie do organizatorów i uczestników odczytał wiceminister Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – były więzień polityczny, kolega Jerzy Woźniak.

Zgromadzonych gości i uczestników zjazdu powitał Zenon Wechmann. W swoim wystąpieniu przypomniał, że ta uroczystość odbywa się w roku poświęconym kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu – Prymasowi Tysiąclecia, powszechnie nazywanemu ojcem narodu. Mówca przekazał więc szereg myśli i wypowiedzi prymasa odnoszących się do krzyża, którego dźwigać musiało w okresie stalinowskim całe społeczeństwo, a szczególnie żołnierze II konspiracji walczący zaraz po wojnie o niepodległość i suwerenność Polski. Z nadzieją, że obecni na zjeździe byli więźniowie polityczni i społeczeństwo, gotowi są pełnić nadal swoją powinność wobec narodu polskiego i ojczyzny. Zaapelował o uczciwą pracę – nie dla zysku własnego lub prywaty, ale dla świetlanej przyszłości ukochanej Polski.

Po przemówieniu i otwarciu zjazdu uformowała się kolumna przeszło 130 uczestników, gości honorowych, władz miasta i gminy Rawicz oraz tutejszych mieszkańców udając się pod mury więzienia przy ulicy 17 Stycznia, aby złożyć kwiaty pod tablicami upamiętniającymi tych, którzy przebywali lub oddali swe życie w tym więzieniu a także pod niedawno odsłoniętą tablicą poświęconą pamięci Kazimierz Pużaka – przywódcy Państwa Podziemnego. Następnie udano się na uroczystą mszę św. do kościoła pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli.

Zgodnie z programem zaproszone osoby udały się w kierunku ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego  – do pomnika żołnierza polskiego, celem odsłonięcia pamiątkowej tablicy – daru społeczeństwa rawickiego i uczestników zjazdu o następującej treści: "W hołdzie pamięci żołnierzom, którzy w latach 1945 – 1956 trwali w walce o niepodległość Polski”. Tablicę poświęcił ks. kanonik Kazimierz Wylegała – proboszcz parafii. Przemówienie z okazji odsłonięcia tablicy wygłosił kolega wiceprezes ZWPOS oddział Wielkopolska Włodzimierz Heleniak. Pełni wrażeń uczestnicy udali się na posiłek przygotowany przez kuchnię Zakładu Karnego do Domu Kultury przy ul. Targowej. Część uczestników, która wcześniej zgłosiła chęć zwiedzenia więzienia udała się do zmodernizowanego Zakładu Karnego, a pozostałym umożliwiono złożenie kwiatów na grobach zmarłych więźniów na cmentarzu, względnie w Sierakowie przy ulicy Ogrodniczej, pod pierwszą ufundowaną przez nasz Związek pamiątkową tablicą. W programie zjazdu przewidziano także spotkania towarzyski i wspomnieniowe. Oficjalnie IV Ogólnopolski Zjazd Więźniów Politycznych Reżimu Komunistycznego zakończono o godzinie 17.

  Tradycyjna VIII Krajowa Pielgrzymka więźniów politycznych do Częstochowy na Jasną Górę zgromadziła 24 czerwca br. około 800 osób. Jej program na ogół jest niezmienny choć liczebnie z różnych przyczyn się zaniża frekwencja, zachowuje natomiast swój doniosły charakter pozwalając pątnikom przeżywać w sposób szczególny duchową bliskość przed cudownym wizerunkiem. Dlatego oczywiście, że każdy człowiek jest spragniony Bożej pomocy i łaski i po tę pomoc niebios pielgrzymuje do Czarnej Madonny. Te słowa odnoszą się także do organizowanych przez nasz związek corocznych wyjazdów grupowych naszych członków  aby swoją obecnością w miejscu Maryjnych objawień w Licheniu podziękować za miliony cudów i łask rozdanych ludziom.

Zgodnie z podanym kalendarium obchodów rocznic 28 czerwca 2002 r. w Poznaniu miał bardzo bogaty program z mszą św. koncelebrowaną przez ks. kardynała Józefa Glempa na Placu Mickiewicza. Była to podniosła msza św. z udziałem nieprzeliczalnych rzesz ludzi i urozmaicona występem Poznańskich Słowików z dyrygentem prof. Stefanem Stuligroszem. Jeszcze nie przebrzmiały echa ostatniego zjazdu w Rawiczu, a już członkowie Zarządu wystąpili z propozycją, aby w przyszłości zorganizować ogólnopolski zjazd wszystkich byłych więźniów politycznych okresu stalinowskiego odbywających karę w różnych zakładach karnych np. w Poznaniu lub innych miejscowościach kraju. Naturalnie utworzony komitet organizacyjny składałby się z przedstawicieli innych oddziałów, aby ciężar pracy nie spoczywał na barkach działaczy z Poznania. Będziemy prowadzić rozmowy z pozostałymi oddziałami na ten temat.

W dniu 1 września w ramach uroczystości rocznicy wybuchu II wojny światowej zorganizowano ognisko patriotyczne na Placu Wolności. Organizatorem był  ZHP – komenda Chorągwi Wielkopolskiej. Prowadzącym ognisko był harcmistrz Zbigniew Pilarczyk, profesor historii UAM. Odbyło się w godzinach wieczornych z udziałem władz miasta, weteranów II wojny seniorów harcerskich, zuchów, harcerzy i instruktorów hufców miasta Poznania i mieszkańców Poznania zaproszonych przez patrona ogniska prezydenta miasta Poznania Ryszarda Grobelnego. Były tam przede wszystkim piosenki i gawędy. Było wesoło i przyjemnie.

Na zebraniu informacyjnym członków Oddziału Wielkopolskiego w dniu 7 września br. wystąpił zaproszony przez nas starosta powiatowy pan Ryszard Pomin. W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi przedstawił pokrótce  historię przeprowadzanych przez rząd Premiera Buzka 4 reform ustrojowych – nie w pełni udanych – ale dla dobra kraju koniecznych. Jego zdaniem każda reforma stanowi pewne ograniczenia w prawach obywatela i dlatego z natury jest niepopularna. Świadome społeczeństwo uwzględniające nie tylko własne korzyści, ale dobro ogólne winno ponosić koszty tych reform dla lepszej przyszłości. Apelował więc, aby w imię dobra wziąć udział w nadchodzących  wyborach w dniu 23 września br. i jako żołnierze podziemnego państwa polskiego oddać głos na osoby reprezentujące światopogląd chrześcijański W dalszej części zebrania poruszono m.in. sprawę działalności instytutu pamięci narodowej, udziału w uroczystościach patriotyczno – religijnych, opieki nad pomnikiem dziękczynienia i pamięci w Licheniu, pomocy w kolportażu biuletynu „Nasz Los”, sytuacji wewnętrznej w kraju – frustracji ludzi i bezrobocia oraz jednolitego i solidarnego głosowania na kandydatów obozu prawicowego.

Po zakończeniu spotkania wszyscy udali się na ulicę 27 Grudnia pod tablicę poświęconą zamęczonym i pomordowanym przez komunistyczne służby bezpieczeństwa, celem uczczenia ich pamięci i złożenia kwiatów.

Środki masowego przekazu donoszą o zakusach rządu SLD – UP – PSL odebrania lub ograniczenia uprawnień kombatantom i inwalidom wojennym i wojskowym w ramach tak zwanego zaciskania pasa z racji powiększającej się systematycznie dziury budżetowej. Już w okresie czteroletnich rządów Jerzego Buzka pozbawiono środowisko inwalidów wojennych częściowo uprawnień ustawowych do zaopatrzenia ich oraz rodzin np. w leki. Z niepokojem stwierdzamy, że nieomal każda zmiana regulacji prawnej w zakresie polityki społecznej państwa, a także ustaw wpływających bezpośrednio lub pośrednio na tę politykę skutkuje odebraniem lub ograniczeniem uprawnień tej nielicznej a zasłużonej grupie ludzi. Zarząd Związku bacznie obserwuje kroki rządu w stosunku do kombatantów i inwalidów, których sytuacja życiowa w ostatnim czasie uległa pogorszeniu. Podobno kolejne zakusy opracowuje się w gabinetach ministerialnych.

W związku z propozycją „Jaworzniaków” zorganizowania w Poznaniu zjazdu krajowego więźniów politycznych lat 1945 – 1956 zaproponowaliśmy powstanie koła przy Oddziale. Wtedy to koło wespół z Oddziałem mogą podjąć się przygotowania tego spotkania towarzyskiego. Jest to jednak zamiar odważny i wymagający wielkiego zaangażowania wielu członków. Zaproszono naszego członka Józefa Urbanowicza na 11.10 br. celem wstępnego omówienia warunków powstania koła „Jaworzniaków”, ewentualnego wspólnego zorganizowania zjazdu w 2003 roku. W toku rozmowy nadmieniliśmy o naszej dobrej woli pomocy w utworzeniu tego koła, a następnie ścisłej z nim współpracy i realizowaniu dalszych celów. Na posiedzeniu prezydium zarządu zapoznano się z treścią pisma Zarządu Głównego w sprawie nowelizacji statutu ZWPOS z 1995 r. Postanowiono wnikliwie rozpatrzyć propozycje zmian i przesłać w odpowiednim terminie do Zarządu Głównego – przed terminem nadzwyczajnego zjazdu.

W listopadzie br. delegacja Zarządu ZWPOS wyjechała do Rawicza na spotkanie z władzami miasta i gminy dla dokonania podsumowania IV Zjazdu. Obecni byli wszyscy rawiczanie, którzy wraz z nami przygotowywali to spotkanie. Przygotowaliśmy imienne ozdobne podziękowania i za zgodą autora pracy magisterskiej Bartłomieja Chojana wręczyliśmy zaproszonym książkę „Stowarzyszenie w warunkach transformacji Działalność Związku Więźniów Politycznych  Okresu Stalinowskiego – Oddział Wielkopolska w Poznaniu”. Praca wysoko oceniona przez prof. dr. hab. Piotra Buczkowskiego z ciekawością oglądana i wyrywkowo przewertowana przez obdarowanych spodobała się i ich w pełni usatysfakcjonowała.

Czyniąc zadość chronologii, godne uwagi jest dość liczne uczestnictwo we mszy św. za Ojczyznę – nie tylko naszych członków, ale także wiernych w dniu 19 lipca br. o godz. 19 w kościele Matki Boskiej Bolesnej przy ulicy Głogowskiej. Tam właśnie (aż do dnia dzisiejszego) odprawiano po śmierci ks. Jerzego Popiełuszki msze św. koncelebrowane, a po ich zakończeniu udawano się na dziedziniec kościelny do ustawionego brzozowego krzyża. Teraz pierwszą stacją dla wychodzących z kościoła wiernych jest ten właśnie krzyż, a potem wraz z pocztem sztandarowym ZWPOS kolumna marszowa udaje się na ulicę Jarochowskiego do tablicy umieszczonej na murze obecnego szpitala, upamiętniającej zamordowanych w latach 1945 – 1947 w tej katowni NKWD i UB.

Trzeba powrócić do bolącej nas, kombatantów i inwalidów wojennych, sprawy pozbawienia przez prawicowy rząd Jerzego Buzka częściowo uprawnień do zaopatrzenia w bezpłatne leki. Preparaty – niedawno otrzymywane na recepty – od 27 września 2001 r. można otrzymywać w aptekach bez recepty, ale za pełną odpłatnością. Zniesiono też ulgi w podatku drogowym samochodów używanych przez inwalidów narządu ruchu służących jako oprzyrządowanie inwalidzkie, jednocześnie nie rekompensując tych uprawnień. Nie respektowane przez PZU są 50% ulgi w opłatach OC i AC. Procedura zwrotu z tego tytułu pieniędzy przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych jest dla tej grupy mocno zbiurokratyzowana. Łatanie przez rządzących budżetu odbywa się najczęściej kosztem zubożałych emerytów i rencistów, przy posługiwaniu się propagandowymi dla opinii społecznej kłamstwami. Natomiast ochraniana jest w regulacjach prawnych administracja rządowa i parlamentarzyści.

Na posiedzeniu Prezydium Zarządu w dniu 3 grudnia 2001 r. zapoznano obecnych z propozycjami nowego lewicowego rządu premiera Millera dla poprawy finansów państwa. Otóż w zaciszu gabinetów poszczególnych ministrów opracowuje się kolejne zmiany w zakresie polityki społecznej państwa z myślą o wydaniu tzw. ustaw okołobudżetowych, których skutkiem ma być dalsze odebranie lub ograniczenie uprawnień tej nielicznej a zasłużonej grupie ludzi. Ta nowelizacja ustaw wejdzie ze skutkiem prawnym od 1 stycznia 2002 r. Już teraz organizacje kombatanckie i inwalidów wojennych i wojskowych ślą protesty i sprzeciwy. Nasze środowisko rozumie potrzeby transformacji ustrojowej i jej koszty, jednak zadaje sobie retoryczne pytanie, dlaczego koszty te są  zrzucane na barki ludzi starych, słabych, kalekich i biednych? Czy efekty ekonomiczne uzyskane z tego tytułu będą adekwatne do strat moralnych i społecznych?

Z ust kolegi Wechmanna padła propozycja zorganizowania w 2002 r. w czerwcu V Ogólnopolskiego Zjazdu Więźniów Politycznych reżimu komunistycznego we Wronkach. Wymagany jest kontakt z burmistrzem Kazimierzem Michalakiem na temat tej propozycji. Ustalono też termin  zebrania informacyjnego połączonego z dzieleniem się opłatkiem i zarezerwowano już Salę Sesyjną U.W. na 7 stycznia 2002 roku.

Kolega Wechmann – główny inicjator zebrań członkowskich w poszukiwaniu nowinek i urozmaicaniu spotkań towarzyskich przewiduje występ chóru, względnie uczennic Liceum Ogólnokształcącego sióstr Urszulanek z Poznania.

Sejm nowej kadencji w grudniu br. uchwalił sygnalizowane już zmiany w ramach ustaw okołobudżetowych, spodziewając się uzyskać z tego tytułu oszczędności – sic! – około 0,5 miliarda zł rocznie. Nowelizacja ustaw ze skutkiem prawnym od dnia 1 stycznia 2002 r. ogranicza uprawnienia i świadczenia w niżej podanych przypadkach:

1)     dodatek kombatancki do emerytur i rent wynosić będzie 135,96 zł bez waloryzacji,

2)     ryczałt energetyczny dla kombatantów wyniesie 88,23 zł miesięcznie bez waloryzacji

Na tych dwóch zmianach szacuje się oszczędności ok. 145 milionów złotych.

3)     od 27 września 2001 roku inwalida wojenny i współmałżonek  uprawnieni do renty rodzinnej mają bezpłatne leki po przedłożeniu recepty. Natomiast leki – preparaty dostępne bez recepty inwalidzi mogą nabyć za 100% odpłatnością.

4)     dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego bez zdolności do samodzielnej egzystencji wynosi 180,96 zł.

5)     zasiłek pogrzebowy – 3,738,56 zł z PZU

6)     zniżki z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC od uszkodzeń pojazdów samochodowych AC – pierwsza zniżka OC refundowana będzie przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych a druga przez Ministerstwo Finansów – ubezpieczycielowi.

7)     przejazdy kolejowe lub autobusowe dla kombatantów i inwalidów wojennych od 31 stycznia 2002 r. wynoszą:

kombatanci – zamiast 50% ustalono 37% zniżki

inwalidzi wojenni I grupy – nie 100% a 78% zniżki

przewodnik zamiast 100% ustalono 78 % zniżki

Uzyskano informację, że rzecznik praw obywatelskich, którego kompetencje określają przepisy ustawy z 15 lipca 1987 r., nie uczestniczy w kształtowaniu polityki socjalnej, obejmującej także określenie uprawnień inwalidów oraz kombatantów. Wystąpił jednak do Ministerstwa Finansów, że projektowane rozwiązania zniżek w opłatach za ubezpieczenia OC i AC nie liczą się z tym, iż chodzi tu o osoby w podeszłym wieku, inwalidów, najczęściej niezamożnych, dla których zapłacenie składki bez zniżki będzie wydatkiem uciążliwym, a dochodzenie zwrotu 50% opłat uciążliwość tę jeszcze zwiększy. Resort nie dał żadnych wyjaśnień ani odpowiedzi.

Zarząd Związku wysłał protest przeciwko tym ostatnim zmianom do kilku adresatów m.in. marszałków Sejmu i Senatu, Rzecznika Praw Obywatelskich i Premiera, powołując się na artykuł 19 Konstytucji RP mówiący o obowiązku otaczania szczególną opieką weteranów walk o niepodległość, a zwłaszcza inwalidów wojennych oraz przywołujący wykładnię Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2000 roku. Okazało się, że nie byliśmy jedynymi sprzeciwiającymi się. Adresatów protestów było wielu, m.in. Związek Inwalidów Wojennych RP, Główna Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także Wojewódzka Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych. Należy sądzić, że odpowiedzi będą enigmatyczne albo też informujące, że świadczenia pieniężne i inne uprawnienia są finansowane z budżetu państwa i to zmusza organy państwa do wyważania między możliwościami a interesami poszczególnych grup obywateli. Członkowie naszego Związku uczestniczą w pracach Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, zajmując się w mijającym roku 2001 wieloma sprawami ogólnymi, np. uznania Fortu VII za obóz koncentracyjny, odznaczenia uczestników bitwy nad Bzurą, pomocy finansowej dla ofiar hitleryzmu i wydania książki pt. „Dzieje 14 Dywizji Piechoty” autorstwa płk dypl. Zygmunta Odrowąża - Zawadzkiego.

W dniu 18 grudnia br. zaproszono nas na otwarcie wystawy o powstaniu wielkopolskim w Muzeum Walk Niepodległościowych w budynku poznańskiego Odwachu na Starym Rynku.

W związku z zakończeniem roku 2001 wysłano zaproszenia na zebranie informacyjne w dniu 7 stycznia 2002 roku załączając życzenia świąteczne i noworoczne.

 

2002

Nadszedł zapowiadany dzień spotkania informacyjno-opłatkowego 7 stycznia 2002 roku. Rozpoczęto je od części opłatkowej i przeczytania przez Kol. Wechmanna tekstu okolicznościowego i wspólnego odśpiewania kolędy „Wśród nocnej ciszy”. Zaproszona młodzież wniosła światło betlejemskie, a chór Gimnazjum i Liceum S.S. Urszulanek rozpoczął program własny – śpiew kolęd  i recytację.

W Sali Sesyjnej miały miejsce głębokie skupienie i przeżycia muzyczne. Po występie chóru kol. Wechmann odpowiednim tekstem przygotowuje zebranych do łamania się opłatkiem i śpiewania kolęd. Teraz kapelan Zakładu Karno-Śledczego przy ul. Młyńskiej w Poznaniu – ks. Daniel Litkowski wygłasza słowo pasterskie, a  po nim rozpoczyna się oczekiwane łamanie się opłatkiem.

Wpierw ks. kapelan łamie się opłatkiem z prezesem Hasińskim, a ten kolejno z dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich Włodzimierzem Buczyńskim, Opiekunką Dziewcząt i Siostrą, a potem z członkami Związku. Przy dokuczającej nam zimie i mrozie czyni się w sali gorąco i głośno, bo grono osób obecnych wzajemnie składa sobie życzenia i łamie się opłatkiem.

Następnie kol. Wechmann intonuje kolędę „W żłobie leży”, prezes dziękuje uczestnikom, a przede wszystkim gościom i chórowi SS. Urszulanek.

W części informacyjnej, po uczczeniu minutą ciszy zmarłych członków, zgromadzeni wybrali na przewodniczącego zebrania kol. Mieczysława Hassego i rozpoczyna się część informacyjna. Referenci powiadamiają kolejno o sprawach istotnych dla Związku, a więc o:

– ograniczeniu naszych uprawnień kombatancko-inwalidzkich przez rząd pana Millera i naszym pisemnym proteście do wielu adresatów (członków ekipy rządzącej);

– założeniu Oddziału Młodocianych Więźniów Politycznych w Poznaniu;

– V Zjeździe Byłych Więźniów we Wronkach;

– planie ramowym działania Zarządu na rok 2002

Swój plan działania przekazuje przewodniczący Komisji Socjalnej, kol. Henryk Malik. W wolnych głosach poruszono też sprawę regulacji składek członkowskich, zmiany siedziby Zarządu Głównego, poprawek do obecnego statutu Związku, pracy Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, a także rozpowszechniania biuletynu „Nasz Los”. Po wyczerpaniu tematów zaproszono uczestników na herbatkę.

Na posiedzeniu Prezydium Związku omawiano program V Zjazdu we Wronkach oraz wybór przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego V Zjazdu. Padła propozycja kol. Włodzimierza Heleniaka, który wyraził zgodę. Kol. Heleniak omówił nasze propozycje poprawek do Statutu i zaproponował przesłanie ich do Komisji II Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w Warszawie.

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 28 stycznia szczegółowo omawiano cięcia budżetowe uprawnień kombatanckich i inwalidzkich, pogarszające dochody najgorzej sytuowanych. Oczekujemy odpowiedzi na nasze protesty. Uchwalono termin pielgrzymek: 24 czerwca – Jasna Góra, 4 września – Licheń. Powołano osoby spośród członków Zarządu: Wł. Heleniak – przewodniczący; R. Pyrzyński – sekretarz; Z. Wechmann – wiceprezes; J. Hasiński – prezes.

Z uwagi na chorobę burmistrza Wronek odwleka się spotkanie z władzami Wronek i dokooptowanie czterech osób ze środowiska wronieckiego do Komitetu Organizacyjnego V Zjazdu. Ustalono kwotę wpisowego na Zjazd: 37 zł od osoby. Skarbnik, kol. Pyrzyński, przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2001, wykazujące właściwe gospodarowanie – i chwała za to skarbnikowi.

W dniu 25 lutego br. powstał w Poznaniu Oddział „Jaworzniaków” w obecności członka ich Zarządu Głównego, kol. J. Gerunga. Wybrano władze Oddziału:

– Cz. Kołodziejczak – przewodniczący Zarządu;

– S. Szymański – sekretarz;

– Maria Andrysiak – skarbnik.

II Nadzwyczajny Zjazd Delegatów ZWPOS w Warszawie, w dniu 22 lutego 2002 roku odbywał się w sposób skandaliczny. Z głosowania uczyniono farsę i zaakceptowano projekty Zarządu Głównego.

Delegacja naszego Oddziału uczestniczyła 27 maja 2002 roku  w obchodach 50 rocznicy dekonspiracji Podziemnej Armii Skautowskiej, aresztowania jej członków wywodzących się spośród uczniów gnieźnieńskiego Liceum im. Bolesława Chrobrego. Aresztowania nastąpiły w roku 1951 i uniemożliwiły tym czterdziestu uczniom zdanie matury i uzyskanie tytułu absolwenta.

Pocieszającym faktem było to, że mimo szykan i kontroli „władzy ludowej” udało im się wywalczyć po latach powrót do liceum i zdawania matury w innych szkołach. Niektórym udało się nawet dostać na studia i je ukończyć.

Uroczystość ta rozpoczęta Mszą Św. w katedrze przepełnionej wiernymi i licznymi delegatami stowarzyszeń kombatanckich, a przede wszystkim młodzieżą licealną, przebiegała w niezapomnianej atmosferze miłości, życzliwości i solidarności. Utworzona po zakończeniu kolumna marszowa wyruszyła pod pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego i harcerzy, celem złożenia wiązanek kwiatów.

Na uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej byłych więźniarek w kościele w Fordonie, w dniu 2 czerwca 2002 r. Zarząd Oddziału wydelegował kol. Wechmanna i Inglota wraz ze sztandarem związkowym. Uroczystość miała także podniosły charakter. Mszę Św. celebrował arcybiskup Muszyński z Gniezna. Uczestnikom zgromadzonym podczas poświęcenia i odsłonięcia tej tablicy nasz delegat, kol. Wechmann, przekazał pozdrowienia od naszego Oddziału.

W czerwcu b.r. odbyło się spotkanie kombatantów Wielkopolski z ministrem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, J. Turskim. Kol. Heleniak w sposób jednoznaczny ustosunkował się do rządowych manipulacji uprawnieniami kombatanckimi i prób zmian ustawy kombatanckiej. Ku naszemu zdziwieniu, nie usłyszeliśmy riposty ministra – według mnie, kolejnego pachołka obecnego rządu.

W dniu 24 czerwca br. nie sprzyjała pogoda – długotrwały deszcz towarzyszył uczestnikom kolejnej pielgrzymki na Jasną Górę. Toteż przebieg i ocena tej nowej formy organizacji pielgrzymki jest trudna dla samych pielgrzymów i osób ją organizujących.  

ZJAZD

Zaplanowany na dzień 29 czerwca 2002 roku V Ogólnopolski Zjazd Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego zgromadził ok. 230 uczestników i przebiegał zgodnie z ustalonym programem. Najpierw uczestnicy udali się do kościoła Św. Katarzyny we Wronkach na Mszę Św. z darem ołtarza – ornatem dla więziennej kaplicy, a potem w kolumnie marszowej udali się do miejsc pamięci uświetnionych pomnikami względnie tablicami, aby oddać cześć i złożyć wiązanki kwiatów i zapalić znicze. Na czele kolumny szedł burmistrz Wronek, p. Kazimierz Michalak z władzami samorządowymi, poprzedzani orkiestrą straży pożarnej i pocztami sztandarowymi.

Kolejną częścią programu był występ artystyczny młodzieży szkolnej w kinie Gwiazda. Występował zespół pani Bożeny Stróżyńskiej oraz zespół Wronieckiego Ośrodka Kultury „Marynia”. Część artystyczna była poprzedzona wystąpieniem pana Burmistrza, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, kol. Wł. Heleniaka oraz prezesa Związku, J. Hasińskiego.

Impreza artystyczna cieszyła się wielkim zainteresowaniem kombatantów i przyniosła wiele dowodów sympatii i uznania. Z kina Gwiazda wszyscy uczestnicy udali się na posiłek do Wronieckiego Ośrodka Kultury. Później chętni zwiedzali więzienie lub w niewielkich grupach koleżeńskich wspominali swoje przeżycia więzienne.

Podczas zjazdu sprzedawano album pamiątkowy ze zdjęciami z ostatnich czterech spotkań we Wronkach, a także pocztówki, książki i inne pamiątki. Zjazd zakończył się późnym popołudniem, a niektórzy uczestnicy, żegnając się, dopominali się kolejnego zjazdu w 2004 roku.

  W dniu 15 sierpnia 2004 roku w nielicznym gronie uczestniczyliśmy w spotkaniu przy tablicy pamiątkowej oddającej hołd i cześć pomordowanym więźniom przy ul. 27 grudnia w Poznaniu. W imieniu członków naszego Związku delegaci złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą, zapalili znicze i modlitwą uczcili pomordowanych tam bestialsko aresztantów.

 

Trzeba się zgodzić z twierdzeniem, że historia to nauka o ludzkim nieszczęściu. My, byli więźniowie polityczni okresu zniewolenia lat 1945-56, obdarowani przez Pana Boga w 1989 roku pełnią wolności, dożywając sędziwych lat życia, cieszymy się z możliwości uczestniczenia w wydarzeniach upamiętniających ponurą przeszłość. Dlatego pierwszego i siedemnastego września 2002 roku uczestniczyliśmy w uroczystościach upamiętniających kolejne 63. rocznice napaści naszych odwiecznych wrogów Niemiec i ZSRR na nasz kraj – Polskę. A w dniu 4 września 2002 roku grupa ok. 50 osób brała udział  w pielgrzymce do Lichenia. tam bowiem, w jednej z alei Sanktuarium Maryjnego co roku my, więźniowie polityczni odwiedzamy wspomniany wcześniej na kartach kroniki Pomnik Dziękczynienia i Pamięci w Licheniu k. Konina.

W dniu 19 września 2002 roku, jak to bywało wcześniej, uczestniczyliśmy w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej we Mszy Św. za Ojczyznę, modląc się za ofiary kaźni ubowskiej w latach 1945-47, mieszczącej się przy zbiegu ulic Niegolewskich i Jarochowskiego. Ta uroczystość uwzględniona w rejestrze obchodów rocznic Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zapewniła liczny udział pocztów sztandarowych innych organizacji kombatanckich i przedstawicieli władz, m.in. Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego oraz miasta i powiatu Poznań. Do zgromadzonych pod tablicą pamiątkową umieszczona na murze obecnego szpitala ginekologicznego przy ul. Jarochowskiego przemówił były aresztant tej kaźni, prezes ZWPOS Oddział Wielkopolska, Józef Hasiński. Opisał zespół budynków otoczonych wysokimi, 5-metrowymi murami w czworoboku ulic Engla, Jarochowskiego, Sczanieckiej, Bogusławskiego, a użytkowanymi najpierw jako pomieszczenia zakonne, potem szkoła muzyczna, następnie areszt śledczy, i wreszcie szpital ginekologiczny. A więc kolejno: miejsce modlitwy, muzyki, zbrodni i narodzin. Dopiero w październiku 1991 roku udało się udowodnić, że w ogrodzie tej posesji mordowano bezbronnych aresztantów i jest to miejsce ludobójstwa.

Zarząd Związku zorganizował w dniu 14 października br. zebranie informacyjne członków dotyczące zbliżających się wyborów samorządowych (27.10.2002). Dyrektor Wojewódzkiego Biura Wyborczego, pan Pudliszak, przybliżył naszym członkom zasady udziału w wyborach. Pozwoliło to wyjaśnić wątpliwości, zapoznać się z regulaminem i zabezpieczyć się przed oddaniem nieważnego głosu.

Rząd postkomunistyczny Leszka Millera podjął prace nad ograniczeniem uprawnień kombatanckich i kolejną nowelizacją tejże ustawy. Jest to szesnasta chyba próba dokonania zmiany. mimo ogólnopolskich sprzeciwów całej rzeszy kombatantów i inwalidów, wprowadzono te zmiany dnia 11 października br. Obecna koalicja UP-SLD-PSL na posiedzeniu Sejmu zatwierdziła niekorzystne dla nas zmiany, a Senat nie wniósł żadnych zastrzeżeń.

Coraz to częściej zdarzają się w związkowej działalności długoletnie zalegania z opłatami składek członkowskich ze strony naszych członków. Mimo monitów o uregulowanie zaległych składek większa część dłużników milczy i nie wykazuje dobrej woli zapłacenia swoich zaległości lub powiadomienia Zarządu o warunkach uregulowania swoich zobowiązań.

Pogarsza się relacja między Zarządem Głównym a naszym Oddziałem. Z powodu zaniedbań organizacyjnych Zarządu Głównego delegaci z Poznania nie wzięli udziału w Krajowym Zjeździe ZWPOS w dniu 28 października 2002 roku, z powodu braku pisemnego zawiadomienia. Zjazd odbył się mimo naszego wniosku o jego przełożenie na inny termin.

Delegacja naszego Związku wyjechała do honorowego członka mieszkającego we Wronkach, kol. Eligiusza Grupińskiego. Tam, w jego mieszkaniu, w dowód zasług za sporządzenie dokumentacji grobów więźniów politycznych okresu stalinowskiego oraz doniosły osobisty wkład w organizację pięciu zjazdów we Wronkach, wręczono mu Krzyż Więźnia Politycznego i dyplom uznania. Koledzy Pyrzyński, Wechmann i Hasiński w mieniu Związku ZWPOS złożyli serdeczne podziękowanie za okazane dowody patriotyzmu i wrażliwości społecznej w latach 1980-1990, a więc w czasach, kiedy odwaga była dowodem niezłomności.

Z dniem 1 grudnia 2002 r. Kuria Arcybiskupia w Poznaniu mianowała ks. licencjata Daniela Litkowskiego kapelanem WPOS Oddział Wielkopolska.

Zgodnie z wojewódzkim programem obchodów rocznicowych, w dniu 27 grudnia 2002 r. członkowie Zarządu, nieliczne grono członków naszego Oddziału i nasz poczet sztandarowy w składzie: Henryk Palacz, Mieczysław Czub, Henryk Górzny, uczestniczyli w patriotycznej uroczystości z okazji 84. rocznicy powstania wielkopolskiego. Organizacje kombatanckie i nieliczni mieszkańcy Poznania spotkali się na Mszy Św. celebrowanej przez J.E. arcybiskupa Stanisława Gądeckiego w poznańskiej farze.

Po Mszy Św. utworzyła się kolumna marszowa, kierująca się do Pomnika Powstańców Wielkopolskich, położonego u zbiegu ulic Generała Andersa i Wierzbięcice. Jako materiał historyczny należy podać, że do dnia dzisiejszego żyje jeszcze siedmiu uczestników tego bohaterskiego zrywu zbrojnego o powrót Polski do Ojczyzn Europy. Są to:

– Adam Mendyka ur. 1897 r., zam. w Boguszynie, gm. Nowe Miasto;

– Stanisław Plewka, ur. 1898 r., zam. w Bojanowie k. Rawicza;

– Jan Rzepa, ur. 1899 r., zam. we Wronkach;

– Czesław Klaczyński, ur. 1901 r., zam. w Śremie;

– Sylwester Grochowina, ur. 1901 r., zam. w Poznaniu

– Czesław Mańkowski, ur. 1902 r., zam. w Poznaniu

– Stanisław Chyliński, ur. 1902 r., zam. w Chruszczynie.

Po drodze władze województwa wielkopolskiego i miasta Poznania składały wiązanki kwiatów i zapalały znicze pod tablicami pamiątkowymi u wylotu ulic Paderewskiego i Alei Marcinkowskiego, upamiętniającymi przyjazd do Poznania Ignacego Paderewskiego oraz pod tablicą zamontowaną na murze narożnej kamienicy położonej przy ul. Ratajczaka. Przed Pomnikiem przemówienie wygłosił marszałek Sejmiku Wojewódzkiego, Stefan Mikołajczak, przypominając okoliczności wybuchu powstania, niezłomność uczestników, rezultatem której było pierwsze w historii Polski zwycięskie powstanie. Następnie zabrał głos Stefan Barłóg, przewodniczący Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1918 PAN. Było to typowe propagandowo-polityczne wystąpienie wiążące powstanie wielkopolskie z dzisiejszymi działaniami rządu lewicowego premiera Millera, akcesem Polski za wszelką cenę do Unii Europejskiej.

Inni delegaci władz państwowych i samorządowych złożyli kwiaty pod tablicami na budynku Muzeum Narodowego przy Al. Marcinkowskiego, upamiętniającymi dowódców powstania wielkopolskiego: Taczaka, Dowbora-Muśnickiego; oraz pod tablicami poświęconymi pamięci siedziby dowództwa powstania, na budynku przy ul. Św. Marcin, tam gdzie znajduje się hotel Royal. Wydaje się, że całkiem zapomniana przez władze i społeczeństwo jest wmurowana w ścianę tablica przy grocie Matki Bożej z Lourdes, obok kościoła Św. Marcina. Oto jej treść:  

W 15 ROCZNICĘ OSWOBODZENIA ZIEM ZACHODNICH

SPOD JARZMA PRUSKIEGO, KU UCZCZENIU PAMIĘCI ZMARŁYCH POWSTAŃCÓW  

NIECHAJ TA TABLICA PRZYPOMINA PRZYSZŁYM POKOLENIOM

ZMARŁYCH BOJOWNIKÓW, ICH BOHATERSTWO ORAZ GORĄCĄ MIŁOŚĆ OJCZYZNY

TABLICĘ NINIEJSZĄ UFUNDOWAŁO

TOWARZYSTWO UCZESTNIKÓW POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918-1919

IM. IGNACEGO PADEREWSKIEGO

POZNAŃ, III DZIELNICA ZAMEK

Z OKAZJI 10-LECIA SWEGO ISTNIENIA

POZNAŃ, DN. 15 PAŹDZIERNIKA 1933

  Chyba media powinny przed uroczystościami 85. rocznicy powstania wielkopolskiego poszerzyć informację nie tylko na temat powstania, a także przybliżyć czytelnikom prasy i telewidzom postaci sędziwych powstańców.

Pod koniec roku 2002 Zarząd Związku przekazał serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, jednocześnie zaproszono zrzeszonych w Związku członków na spotkanie opłatkowe w dniu 7 stycznia 2003 roku do Sali Sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego.

 

2003

Nadszedł szybko dzień 7 stycznia 2003 r, dzień spotkania z naszymi bliźnimi, członkami Oddziału ZWPOS. Zwyczaj dzielenia się opłatkiem wywodzi się z pierwszych wieków chrześcijaństwa i nawiązuje do starochrześcijańskich chlebów błogosławionych podczas Mszy Św.

Przed stołem prezydialnym główny organizator łamania chleba miłości i pojednania, kol. Zenon Wechmann ustawił lampkę ze światłem betlejemskim i siankiem. Kol. prezes Hasiński przywitał serdecznie członkinie i członków Związku oraz gości – dziewczęta z Gimnazjum S.S. Urszulanek z siostrą Zofią, nowo powołanego kapelana Związku i delegata Wojewody Wielkopolskiego, dyrektora Włodzimierza Buczyńskiego. Program był bardzo ciekawy, a nad jego sprawnym przebiegiem czuwał Zenek. Odniósł się do zachowań współczesnych ludzi obwieszonych pakunkami, które ledwo mogą utrzymać w ręku, zapominając o potrzebie życia w wierze, o nowo narodzonym Dzieciątku, Jezusie.

Grono dziewcząt zainscenizowało narodziny Jednorodzonego Syna, radość Świętej Rodziny i przybyłych przygodnych osób, aby oddać cześć Panu. Przedstawienie to przeplatane było dźwiękiem skrzypiec i fletów oraz śpiewem kolęd przez zespół oraz uczestników spotkania. Przerywnikami występów były recytacje poezji ks. Jana Twardowskiego czytane przez Stefana Michalaka, członka harcerskiego kręgu seniorów „Piątaków”. Jeden z naszych członków popisywał się też wykonaniem kolęd na harmonijce ustnej. Nastąpiło przemówienie nowo mianowanego kapelana ks. Litkowskiego, odwołujące się do represji, jakie spotkały nas, byłych więźniów politycznych w latach 1945-56, gdyż aparat sprawiedliwości okazał się kombinatem do wydawania wyroków śmierci lub dotkliwych długoletnich kar pozbawienia wolności.

Następnie ks. kapelan podszedł do prezesa i kolejnych członków Zarządu, by podzielić się opłatkiem (od łac. oblatum – dar ofiarny), życząc co najlepsze od Boga i ludzi. W tym czasie tace z opłatkami zabrali członkowie Zarządu, częstując obecnych pojedynczymi arkusikami. Nastąpił więc ostatni akord tego obrzędu – wzajemnie obdzielanie się opłatkiem i życzeniami z serca płynącymi.

Na prezydium Zarządu w dniu 20 stycznia 2003 roku ostatecznie uaktualniono ewidencję członków Związku, jak również sprawę składek członkowskich. W uzasadnionych przypadkach niektórym członkom obniżono składkę o 50%. Po przeprowadzonej weryfikacji Związek obecnie liczy 241 członków zwyczajnych, 105 wdów, 9 członków nadzwyczajnych i 4 honorowych. Nasz Oddział liczy obecnie 359 członków.

Na kolejnym posiedzeniu Zarządu w dniu 27 stycznia 2003 roku, z udziałem przewodniczącego naszej Komisji Rewizyjnej, kol. Mieczysława Hassego, powrócono do zachowań Zarządu Głównego sprzecznych ze statutem Związku. W obecności kol. Hassego omówiono jeszcze raz sprawę łamania przez Zarząd Główny przepisów statutu, To spowodowało naszą reakcję sprzeciwiającą się lekceważeniu Oddziału Wielkopolskiego i podjęcie uchwały o zawieszeniu przekazywania pieniędzy na konto władz naczelnych oraz zamiar oderwania się od struktur organizacyjnych Zarządu Głównego. Po ożywionej dyskusji i sugestii kol. Hassego postanowiono zaprosić członków prezydium Zarządu Głównego do Poznania. Liczymy, że rozmowa z nimi pomoże wyjaśnić wiele nieporozumień dla dobra Stowarzyszenia.  

Tekst:  Kronika - ZWPOS O/ Wielkopolska - Klemens Stróżyński

Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze odbyło się 11 marca 2003 r. 

Prezesem Oddziału Związku ponownie wybrano Józefa Hasińskiego.

Członkami Zarządu Oddziału zostali wybrani koledzy:

Zenon Wechman, Włodzimierz Heleniak, Ryszard Pyrzyński, Marian Stencel, Henryk Palacz, Tadeusz Lemański.

 

Komisja Rewizyjna:

          Mieczysław Hasse

          Stanisława Perz

         Zbigniew Wachowski

         Stanisław Szymański  

 

Sąd Koleżeński:

      Zdzisław Kowalewski

       Roman Łąbędzki

       Jadwiga Chmielewska

      Tadeusz Inglot

 

Skład Prezydium Zarządu:

                            

Józef Hasiński             prezes

                            Włodzimierz Heleniak  wiceprezes

                            Zenon Wechman      sekretarz

                            Ryszard Pyrzyński       skarbnik  

 

Komisja weryfikacyjna:

    Zenon Wechmann

      Saturnin Cybulski

        Włodzimierz Heleniak     

Wojciech Słabęcki  

 

Komisja socjalna:

-          Henryk Malik

-          Maria Dopieralska

-          Helena Eiben

-          Henryk Palacz

-          Andrzej Wiczlinski  

 

Komisja historyczna:

-          Andrzej Dzięczkowski

-          Henryk Czarnecki

-          Władysław Janusz

 

Wolontariat:

-          Marian Stencel

-          Jadwiga Chmielewska

-          Maria Zaworska  

 

  Realizacja programu działania Oddziału

Pierwszą czynnością Zarządu było przyjęcie projektu regulaminu praw i obowiązków członków Prezydium i Zarządu Oddziału. Podjęto uchwałę o kosztach delegacji, za przejazdy ( na różne uroczystości patriotyczno – religijne, pogrzeby, odwiedziny chorych), zakupy upominków dla jubilatów, ofiary za odprawione msze święte i inne wydatki związkowe.

W dniu 20 maja Komisja Socjalna w porozumieniu z Zarządem zorganizowała autokarową wycieczkę - majówkę   na trasie Szlaku Piastowskiego: Poznań – Gniezno – Kłecko – Lednica – Poznań.

Taka forma odpoczynku jest akceptowana przez naszych członków.

Uhonorowano 7 członków seniorów ( w roku 2003 skończyli 85 lat ). Członkowie Komisji Socjalnej wspólnie z delegatem Zarządu odwiedzili Jubilatów w ich domach rodzinnych wręczając dyplomy – listy gratulacyjne, podarki i symboliczny kwiatek.

W dniach 23 - 24 czerwca 2003 r. uczestniczyliśmy w X Pielgrzymce Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego do Częstochowy. Z polecenia Zarządu Głównego część liturgiczną przygotował kol. Zenon Wechmann.

Zarząd Główny wystąpił z propozycją udokumentowania miejsc pamięci więźniów. Takie opracowanie zostało przez naszych członków sporządzone – jednakże materiały te nie zostały przez ZG wykorzystane. Zostaną włączone do niniejszej strony w Internecie.

15 sierpnia  pod pamiątkową tablicą przy ul. 27 Grudnia symbolem pamięci ofiar reżimu stalinowskiego – miejscem byłej ubeckiej kaźni ( areszt śledczy UB )i,  odbyła się uroczystość kolejnej rocznicy odsłonięcia tablicy ufundowanej przez ówczesne władze miejskie. Uczestniczyli przedstawiciele Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Wielkopolskiego, delegaci Prezydenta Miasta, Starosty powiatu poznańskiego, Harcerze, Kierownictwo IPN-u oraz mieszkańcy Poznania. Uroczystość prowadził Prezes Oddziału – Józef Hasiński. Przemówienie okolicznościowe wygłosili byli więźniowie tych kazamat kol. Marian Stencel oraz Józef Urbanowicz. Odczytano apel zamęczonych. Modlitwę za ofiary terroru odmówił ks. Magas. Przygotowaniem uroczystości zajmowali się kol. Zenon Wechmann oraz Ryszard Pyrzyński. Przy dźwiękach  werbli złożono kwiaty.

Miesiąc wrzesień to szczególny okres pamięci narodowej.

 Uczestniczyliśmy 1 września, wraz z pocztem sztandarowym w obchodach 64 rocznicy agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę a jednocześnie Dnia Weterana. Po mszy świętej w Kościele garnizonowym przemaszerowano pod Pomnik Armii Poznań gdzie złożono wieńce.

 8 września Komisja Socjalna zorganizowała kolejną Pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej naszym pielgrzymom towarzyszył kapelan ks. Daniel Litkowski.

 17 września w 64 rocznicę agresji Związku radzieckiego na Polskę, uczestniczyliśmy w  uroczystościach. Po mszy świętej na Wzgórzu Przemysła  - Marsz Pamięci  i składanie kwiatów pod tablicami pamiątkowymi.

          W ramach pomocy socjalnej uzyskaliśmy z Zarządu Głównego ZWPOS w Warszawie 7 sztuk ciśnieniomierzy. Niewspółmiernie mało w stosunku do potrzeb. Aparaty te przekazano najbardziej potrzebującym.

W związku ze zbliżającą się 15 rocznicą powstania Oddziału Wielkopolska, zamierzamy wydać monografię ( historię powstania Związku, prezentację organizacji niepodległościowych działających na terenie Wielkopolski w latach 1945 – 1956 i imienny wykaz członków żyjących i nieżyjących. Powołano zespól redakcyjny ( 15 osób). Publikacją niestety jest uzależniona od pozyskania środków finansowych.

 15 września w kościele p.w. Matki Boskiej Bolesnej przy ul. Głogowskiej uczczono pamięć ofiar reżymu stalinowskiego mszą świętą a potem uczestnicy przemaszerowali pod tablicę pamiątkową umieszczoną na murze obecnego szpitala im Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego a w latach 1945-1946 więzienia Urzędu Bezpieczeństwa. Pod tablicą upamiętniającą miejsce szczególnej kaźni, wystąpił Prezes Józef Hasiński były więzień tam dręczony. Przypomniał o wynikach dwóch ekshumacji – szczątkach ok. 80 osób, pozbawionych życia w sposób ludobójczy. Wszyscy zakopani na terenie ogrodu i pod wiatą.

Takich miejsc w Poznaniu było więcej np. 27 Grudnia , Młyńska, Kochanowskiego, Szylinga, Zacisze.

Niestety mimo zmian ustrojowych kolejne władze nie kwapią się do przeprowadzania kolejnych prac dokumentacyjnych.

Wobec kolejnych zamachów ze strony rządzących na uprawnienia i uzyskane przez represjonowanych przywileje, prawnik kol.  Włodzimierz Heleniak opracował: „ Katalog podstawowych świadczeń i ulg dla kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin”.

Opracowanie zostało wydrukowane w formie broszury staraniem Zarządu Oddziału.

 W ramach  prac długofalowych Komisja Historyczna a przede wszystkim niestrudzony ( mimo złego stanu zdrowia ) Henryk Czarnecki realizuje zespołowo prace i badania w zakresie dokumentowania historii organizacji niepodległościowych działających na terenie Wielkopolski.

 Dostarczono ks. prof. Jerzemu  Myszorowi  z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach listę 56 nazwisk osób duchownych represjonowanych z przyczyn politycznych wraz z fotografiami i sygnaturami akt, do wykorzystania w dwutomowej monografii ” Słownik Duchowieństwa represjonowanego w latach 1945- 1989 „.

 Skompletowano zdjęcia sygnalne więźniów i utrwalono na nośniku elektronicznym. Na wniosek Rady Osiedla św. Marcin w Poznaniu prowadzi się poszukiwania w zakresie dokumentacji o działaniach NKWD na zapleczu byłego Browaru Hugera  w Poznaniu.

Wiedzę o organizacjach niepodległościowych na terenie Wielkopolski w latach 1945 – 1956 przekazuje się na stronie internetowej aktualizowanej w okresach miesięcznych.

 

Zatem rok 2003 był rokiem pracowitym na wszystkich płaszczyznach działania Związku.

Na dzień 31 grudnia 2003 Oddział liczył  352 członków.

 

                                                                                         Oprac. Józef Hasiński

 2004

   

W roku 2004 Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział Wielkopolska zrzeszał  344 członków

w tym: kombatantów         -  226

wdów po kombatantach     - 103

nadzwyczajnych                   -   15 

zmarło kombatantów          -   10 

        W spotkaniu informacyjno  - opłatkowym w miesiącu styczniu  uczestniczyło 167 członków Oddziału Wielkopolska. W miesiącu maju zorganizowano wycieczkę krajoznawczą dla 40 osób na trasie Szamotuły - Zajączkowo. Organizatorem była Komisja Socjalna.

 W miesiącu czerwcu ZO przy współpracy władz Miasta  i Gminy Rawicz zorganizował spotkanie w hołdzie i pamięci pomordowanym w Rawiczu. W spotkaniu uczestniczyło 45 członków związku.  W tym roku udział w XI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Dziękczynnej ZWPOS do Królowej Polski na Jasnej Górze nie był zorganizowany. 23 członków uczestniczyło w Pielgrzymce indywidualnie. W spotkaniu członków Związku na ul 27 grudnia przy Tablicy Pamięci ofiar terroru UB wzięło udział 18 członków z pocztem sztandarowym. We wrześniu zgodnie z planem Zarządu Oddziału Wielkopolska - Komisja Socjalna zorganizowała pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Pątnicy wyjechali autokarem i samochodami z Poznania i Ostrowa Wlkp. Po Mszy Św. połączeni z uczestnikami Pielgrzymki "JAWORZNIAKÓW" ( uczestniczyło ponad 100 osób ) uczestniczyliśmy przy odsłonięciu i poświęceniu Pomnika Pamięci Młodocianych Więźniów Politycznych, a następnie wszyscy wraz z obecnymi 18 pocztami sztandarowymi przeszli wszyscy  pod Pomnik Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego poświęcony ofiarom reżimu komunistycznego, gdzie po apelu pomordowanych żołnierzy II Konspiracji złożono kwiaty i znicze. 

W tym samym miesiącu grupa 22 członków z pocztem sztandarowym złożyła tradycyjnie kwiaty  na murze byłego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, miejsca zbrodni dokonanych przez funkcjonariuszy na więźniach.

 W październiku 2004 r. - 182 członków Związku wzięło udział w uroczystościach z okazji XV-  lecia  powstania Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego  - Oddział Wielkopolska. Po Mszy Święte w kościele  pw.  Najświętszego Zbawiciela celebrowanej przez księdza kapelana Oddziału Wielkopolska ZWPOS, po wysłuchaniu homilii wygłoszonej przez biskupa Marka Jędraszewskiego nasi członkowie przeszli z pocztem sztandarowym na ul 27 grudnia pod Tablicę Pamięci Ofiar reżimu komunistycznego, gdzie z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych  odbył się Apel poświęcony pamięci pomordowanych  bohaterów II Konspiracji. Po powrocie do auli UW - Prezes Hasiński przedstawił działalność Oddziału z ostatnich 5 lat. 

Na szczególną uwagę zasługuje wyróżnienie członków naszego Oddziału: Marszałek Województwa Wielkopolskiego - Stefan Mikołajczak wręczył Listy Gratulacyjne dla : Maria  Andrysiak, Rajmund Bilarzewski, Saturnin Cybulski, Helena Eiben, Jerzy Frąckowiak, Maria Jakubowska, Franciszek Konieczny, Zdzisław Kowalewski, Roman Łąbędzki,  Stanisłąwa Perz, Wojciech Słąbęcki, Andrzej Wichliński.

"Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej" przyznany przez Urząd d/s Kombatantów w Warszawie: Złotym Medalem odznaczono Włodzimierza Heleniaka  

Srebrne Medale otrzymali: Henryk Czarnecki, Tadeusz Lemański, Henryk Palacz, Ryszard Pyrzyński, Marian Stencel  z O/ Wielkopolska oraz: Władysław Koryciak - OW/ koło Ostrów;, Alojzy Smyczyński, Józef Szczepaniak, Kazimierz Szymański - O/Gostyń Wlkp.

Dyplomy ZG ZWPOS otrzymali: Jadwiga Chmielewska-Ejsak, Walerian Dolata, Józef Franków, Władysław Janusz, Benedykt Kłosin, Janina Kuska, Henryka Lemańska, Andrzej Malec, Jan Osemlak, Włodzimierz Pietrowski, Marian Starosta,  Józef Szofer, Kazimierz Śmigielski, Tadeusz Talarczyk, Zbigniew Wachowski, Franciszek Wawrzyniak, Bernard Wieczorek, Maria Zaworska, Kazimierz Kurzawski - Koło Ostrów Wlkp, Halina Przybylska - Koło Ostrów Wlkp.

Komisja Weryfikacyjna  dyżury pełniła w każdą pierwszą środę i czwarty piątek miesiąca. Staraniem Komisji uzyskano wyżej wymienione uznania i wyróżnienia członków naszego Oddziału. Na złożone wnioski dopiero w styczniu 2005 roku zostały wręczone honorowe odznaki 10 członkom naszego Oddziału. Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą z dnia 5 listopada 2004 r. wyróżnił Odznaką Honorową " Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego" - członków naszego Oddziału: Mieczysław Czub, Maria Dopieralska, Andrzej Dzięczkowski, Henryk Górny, Mieczysław Hasse, Tadeusz Inglot, Henryk Malik, Jan Rosiński ( Koło Ostrów Wlkp ), Hanna Silna, Jan Urbanowicz.

Komisja w roku sprawozdawczym z listy członków wykreśliła 10 zmarłych kombatantów. Do smutnych uroczystości należy wliczyć udział członków Zarządu i pocztu sztandarowego w pogrzebach, o których nie zawsze w czas się dowiadujemy. Należy tu zaznaczyć, że jest dla nas tutaj obecnych obowiązek informować członków rodzin kogo należy powiadomić w przypadku zgonu - przykry ale przecież realny obowiązek.

Poczet sztandarowy, a także przedstawiciele Zarządu Oddziału uczestniczyli w licznych uroczystościach objętych rocznym planem uroczystości państwowych patriotycznych oraz poszczególnych organizacji kombatanckich.

Odrębną działalność w tym zakresie rejestruje nasze Koło w Ostrowie Wlkp., którego Zarząd współpracuje z władzami i samorządem miasta, aktywnie uczestnicząc w lokalnych uroczystościach składu pocztu sztandarowego i przedstawicielami Zarządu Koła.

Członkowie Zarządu Oddziału uczestniczyli w różnych okazjonalnych uroczystościach, wystawach muzealnych poświęconych martyrologii i walce o niepodległość Polski.

Odrębny wkład na dobro członków Oddziału zaliczyć należy działalność wiceprezesa kol. Wł. Heleniaka, który w Zarządzie Głównym uzyskał ciśnieniomierze dla kilku osób.

Pod koniec roku działalność Zarządu zakłóciła choroba  skarbnika kol. Ryszarda Pyrzyńskiego, którego czasowo zstąpił kol. Z, Wechmann, a wspomagał go kol. T. Lemański zbierając składki członkowskie. 

Kol. R. Pyrzyński, który w tym sprawozdawczym roku zebrał i opracował dane tematyczne i fotograficzne do opracowania pt. "Wielkopolskie pomniki i tablice pamięci narodowej dotyczące lat 1939-1956"- historia ich powstania, aktywnie współdziałał do ostatnich  dni swego życia. Już w styczniu na kilka dni przed przejściem za bramę wiecznośći, przeglądał próbny wydruk książki i interesował się jej wydaniem, a także  przygotowaniem do spotkania informacyjno-opłatkowego ZWPOS O/Wielkopolska.

Nowością w roku 2004 była działalność O/Wielkopolska jedyna tego rodzaju w Kraju do której wyłącznie przyczynił się i ją  nadal  realizuje nasz kol. Henryk Czarnecki.

Jest to strona internetowa: "Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego 1945 - 1956 - Oddział  Wielkopolska", która przedstawia historię naszego Związku, Oddziału Wielkopolska, wykaz członków, kronikę działalności, opis Zjazdów, uroczystości oraz bieżącą działalność - ilustrowaną zdjęciami. O sensie tej działalności najlepiej świadczą wykresy czasowe oraz statystyka odwiedzin strony. Z tych danych wynika, że zainteresowanie stroną jest duże z różnych miejscowości  w Kraju a także i poza jego granicami.

http:/zwpos.republika.pl/

W dalszej działalności musimy zmobilizować się aby poszerzyć zakres informacji i bieżąco uaktualniać stronę. Również niezbędne jest zwiększenie współdziałania z Instytutem Pamięci Narodowej 

za Zarząd - Józef Hasiński

2005

   

W ramach realizacji programu działania ZWPOS O/Wielkopolska na rok 2005 zrealizowano: 

   styczeń                - spotkanie informacyjno – opłatkowe

 kwiecień              - zebranie okresowe członków

 maj/ czerwiec      - Ogólnopolskie  spotkanie byłych więźniów politycznych  w Rawiczu

 czerwiec             - udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce ZWPOS na Jasną Górę  

02 lipca                - Dzień Pamięci i Hołdu - spotkanie we Wronkach

15  sierpnia         - spotkanie przy Tablicy Pamięci – ul. 27 Grudnia dla uczczenia pamięci ofiar  UB

 19 września        - Msza święta w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej i zgromadzenie przed    Tablicą poświęcona pamięci tych, którzy zostali zamordowani w  areszcie UB przy ul. Niegolewskich

Ponadto członkowie Oddziału brali udział  w uroczystościach  wynikających z  Wojewódzkiego Kalendarza spotkań religijno - patriotycznych

W ramach działań Zarządu :

-          wzmocniono działalność w zakresie opieki lekarskiej naszych członków

-          zintensyfikowano wolontariat wśród członków Oddziału

-          poszerzono zainteresowanie członków miejscami pamięci narodowej.

 Podstawowym zadaniem Zarządu  w roku 2005  tak jak w poprzednich latach była obrona nabytych uprawnień naszych kombatantów, kultywowanie patriotycznych tradycji walk narodu polskiego o niepodległość, ujawnianie i opieka miejsc pochówków działaczy niepodległościowych, zamordowanych w latach 1939 – 1956 oraz wychowywanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu i prawdy historycznej (spotkania z młodzieżą harcerską i szkolną). Szczegółowe zadania określały coroczne regulaminy pracy dla Zarządu i jego Prezydium.

Krajowe Zjazdy Delegatów ZWPOS w Warszawie, dwukrotnie dokonywały zmian w Statucie naszego Związku. Sprowadzały się one m.in. do:

-              zmiany kadencyjności Władz Związku wszystkich szczebli z trzyletniej do czteroletniej (§ 14, ust. 2 i  §  17  Statutu),

-              zmiany wyboru Prezesa i Członków Zarządu (§ 20, ust. 2, pkt 3 – 6 oraz § 30 ust. 1, pkt 2 - 6),

-              zmiany składu osobowego Członków Zarządu Oddziału i poszczególnych członków Komisji   (§  16 i §32  Statutu).

Tym samym poprawka w Statucie, w odniesieniu do czteroletniej kadencji władz związku, skutkowała wydłużeniem działalności naszego Zarządu, o jeden rok.

Po zgonie Skarbnika naszego Oddziału, kol. Ryszarda Pyrzyńskiego, w styczniu 2005 r -, nastąpiły dalsze zmiany w składzie Zarządu i Prezydium.

 Kol. Zenon Wechmann przejął obowiązki sekretarza, a kol. Tadeusz Lemański – skarbnika Oddziału. W tym też czasie Zarząd podjął uchwałę o powierzeniu kol. Bożenie Pyrzyńskiej  prowadzenie (bezpłatnie) dokumentacji księgowej.

 

2006

   

 

W ramach bieżącej działalności zajmowano się problemami wynikających z aktualnej sytuacji oraz realizowano zadania ujęte w ramowych planach pracy wytyczone przez Walne Zebranie Członków Oddziału

Członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Wielkopolska – W. Heleniak, T. Lemański, i Z. Wechmann,   dwukrotnie (12. 11. 2005 r. i 6. 10. 2006 r.) brali udział w zebraniach Koła ZWPOS w Ostrowie Wlkp.,  w czasie których wręczali odznaczenia, medale, i upominki książkowe.
Tradycyjnie, przy okazji ważnych wydarzeń, np. zmiana prezesa, nowelizacja ustawy kombatanckiej, poprawki wniesione do Statutu, odbywały się spotkania członków Zarządu z przewodniczącymi Komisji i Prezesem Koła w Ostrowie Wlkp. Ostatnie  miało miejsce w czerwcu 2006 r.

    Pocztowi sztandarowemu Oddziału przewodził niezawodny chorąży kol. Henryk Palacz, z asystą kol. kol. M. Jakubowskiej, H. Silnej, M. Czuba i H. Górnego i R. Łabęckiego. Za widoczną wieloletnią aktywność, obecność na wielu uroczystościach państwowo-religijnych oraz miejscach hołdu i pamięci ofiar pomordowanych, sztandar nasz odznaczony został przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, w dniu 30 października 2005 r. Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

 Na początku kwietnia 2006 r. wieloletni Prezes Oddziału Wielkopolska ZWPOS, Józef Hasiński, zrezygnował z dalszego pełnienia tej funkcji, co spowodowane było złym stanem zdrowia. W tej sytuacji, stosownie do obowiązującego Statutu (§ 34, ust. 2), członkowie Zarządu w dniu 19 kwietnia 2006 r. wybrali dotychczasowego wiceprezesa Włodzimierza Heleniaka na stanowisko Prezesa Zarządu Oddziału.

2007

   

Tradycyjnie, jak w latach ubiegłych  członkowie Oddziału uczestniczyli w spotkaniach Opłatkowych oraz z okazji Świąt Wielkanocnych i w Świętach państwowych.

Zarząd przygotował się do  Wyborów nowych władz Związku . 

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze  Członków Oddziału Wielkopolska odbyło się w dniu 8 maja 2007 roku.

Stan osobowy  na dzień : 30 kwietnia 2007 r. Oddział Wielkopolska liczył:

          członków zwyczajnych                                                181

          członków zwyczajnych (wdów i wdowców)                 92

          członków nadzwyczajnych                                            10

          członków honorowych                                                     4

Razem                                   287      członków.

W okresie sprawozdawczym zmarło 62 członków (zwyczajnych i nadzwyczajnych),  23 zrezygnowało z członkostwa , przyjęto do Związku  9 osób.

      3 lutego – rocznica zakończenia walk o Poznań – Cytadela

     25 marca – rocznica akcji pod Arsenałem – kościół Farny

   2  kwietnia -  uczczenie pamięci ofiar okupacji niemieckiej 1939-1945 - Fort VII

  11 kwietnia – miesiąc pamięci narodowej – Fort VII  

    3 maja święto Konstytucji 3 maja – Fara i Stary Rynek –  Ratusz  

      8 maja – rocznica zakończenia II wojny światowej – pomnik Armii Poznań

     1 czerwca – uczczenie pamięci ofiar faszyzmu – kościół i obóz Żabikowo

    28 czerwca – rocznica wydarzeń poznańskich Czerwiec 1956 – Plac Mickiewicza

   1 sierpnia – rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – (Fredry) i głaz AK

     15 sierpnia – rocznica „Cudu nad Wisłą” i święto W.P – pomnik Armii Poznań

  1 września -  Dzień Weterana – pomnik Armii Poznań

  17 września – rocznica agresji sowieckiej na Polskę – oo. Franciszkanie (Fredry)

  27 września – rocznica powstania podziemnego państwa polskiego – oo. Dominikanie

  11 listopada – święto niepodległości – fara poznańska, Pl. Wolności

  13 grudnia rocznica wprowadzenia stanu wojennego – krzyże Poznańskiego Czerwca 1956

  27 grudnia – rocznica powstania wielkopolskiego – Pl. Wolności, pomnik powstańców   

2008

 Świąteczne, informacyjno-opłatkowe spotkanie miało miejsce w poniedziałek 7 stycznia 2008 roku o godzinie 10 -tej  w sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18

  30 maja 2008r - uroczyście obchodziliśmy :

Dzień Pamięci i Hołdu Żołnierzom II Konspiracji zorganizowany  wspólnie przez Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego – Oddział Wielkopolska, Burmistrza Miasta i Gminy Wronki oraz Oddział IPN w Poznaniu dla upamiętnienia ofiar reżimu komunistycznego i w związku z odbywającym się w tym dniu zjazdem byłych więźniów okresu stalinowskiego więzienia we Wronkach.

Dzień rozpoczął się mszą św. w kościele pw. św. Katarzyny w intencji zamęczonych w komunistycznych miejscach kaźni. Po mszy św. uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty w miejscach pamięci.

Kolejna część uroczystości odbyła się w kinie miejskim we Wronkach, w którym miało miejsce spotkanie pokoleń „Oni są zawsze pośród nas”. Na wstępie organizatorzy spotkania: Mirosław Wieczór – Burmistrz Miasta i Gminy Wronki, Zenon Wechmann – Prezes Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego – Oddział Wielkopolska i Ireneusz Adamski Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu otworzyli wystawę „Zaplute karły reakcji. Polskie podziemie niepodległościowe 1944– 1956” przygotowaną przez OBEP IPN w Lublinie. Następnie referat „W szponach UB”, połączony z prezentacją, wygłosił dr Jan Miłosz z OBEP IPN Poznań. Młodzież wronieckich szkół przedstawiła montaż poetycki „Młodzież Wronek w hołdzie bohaterom”, a ostatnim punktem tej części dnia były „Wspomnienia więźnia” – Józefa Hasińskiego (członka ZWPOS Poznań), które odczytał zebranym jego wnuk.

Po przerwie przyszedł czas na rozmowy, które długo pozostaną w pamięci, toczone w kuluarach między uczestnikami spotkania – kombatantami i młodzieżą.

 

2009

Tradycyjne spotkanie Informacyjne...

W dniu  28 kwietnia w Sali Sesyjnej Urzędu wojewódzkiego w Poznaniu, odbyło się spotkanie informacyjne członków Oddziału Wielkopolska. podczas, którego omówiono przywileje zdrowotne kombatantów i ofiar represji oraz inwalidów wojennych - osób represjonowanych oraz członków rodzin pozostałych po nich.  Przedstawiono też informacje bieżące, oraz przedstawiono propozycje jubileuszowych uroczystości z okazji XX- lecia powstania O/Wlkp ZWPOS. W imieniu Zarządu zebranym przedstawiono Apel Prezesa w brzmieniu:

A P E L

Szanowne Koleżanki i Koledzy

          W dniu 7 października 2009 roku, przypada 20 rocznica powstania Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego – Oddział  Wielkopolska w Poznaniu. Na naszym styczniowym  spotkaniu  była  już o tym wzmianka.

 Teraz został powołany Organizacyjny Komitet Jubileuszowy, który opracuje  szczegółowy program uroczystości. Według wstępnych ustaleń uroczystość ta ma się odbyć w pierwszej połowie października (   5 lub 7 ) bieżącego roku.

          Jubileuszowa uroczystość ma dla nas wiekowych osób – członków Związku, niewątpliwie podniosła    i historyczną rangę. Pragniemy by została godnie przygotowana, by zapadła w pamięć naszych gości i naszych członków.

Zorganizowanie  jednak tej uroczystości wyłącznie ze składek członkowskich, których wpływy są coraz mniejsze, jest przy stale wzrastających cenach niemożliwe do wykonania. Dlatego zwracamy się do wszystkich  naszych członków, ich rodzin, ewentualnych sponsorów z apelem  o współuczestnictwo w sfinansowaniu tej uroczystości, poprzez indywidualne wpłaty pieniężne.

 

Pragniemy najpierw uczestniczyć we Mszy Świętej  i uroczystym jubileuszowym spotkaniu. Zamierzamy z okazji 20-lecia Związku – Oddziału Wielkopolska wydać okolicznościowy znaczek ( metalowy), folder czy broszurę a także w miejscu spotkania zorganizować wystawę dla uczczenia pamięci ofiar komunizmu oraz złożyć kwiaty i znicze w miejscach Narodowej Pamięci z okresu stalinowskiego zniewolenia. Uroczystość planujemy zakończyć wspólnym obiadem, ze wspomnieniami własnymi z czasów zniewolenia i pogardy oraz poczynań w okresie dwudziestolecia naszego kombatanckiego działania.

W okresie Jubileuszu Związku – Oddziału Wielkopolska , zaplanowano także młodzieżową edukacyjną grę  terenową  do której poprosimy naszych członków – świadków z czasów represji.

Zakładamy, ze łączny koszt uroczystości wyniesie około 18. 000 złotych . Zarząd ma możliwość pokrycia  koszty do wysokości 6.000 złotych. Stąd nasza prośba o dobrowolną indywidualną wpłatę na pokrycie kosztów.

 

Szanowni Członkowie  !

 Dwudziestolecie  Oddziału Wielkopolska, to nasza patriotyczna wielka uroczystość i zarazem służebna powinność wobec Ojczyzny – Polski .

Bądźmy razem  ta jak w dniach powstania Związku, który był otwarty na nasze potrzeby w codziennych zmaganiach.

                                                                                  Przewodniczący 

Organizacyjnego Komitetu Jubileuszowego

     

                  / Zenon Wechmann /

 

*  *  *

 W dniu 5 października  2009r.  dokonano podsumowania osiągnięć w okresie dwudziestoletniej działalności podczas spotkaniu w Sali Sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. 

*  *  *

 

Wszystkim członkom związku życzę wielu lat życia w zdrowiu oraz sił do dalszej pracy nad utrwalaniem pamięci o walce o niepodległość w latach stalinowskiego terroru .

"Wiktor"

   

 powrót do góry

Powrót do strony głównej