strony w internecie.htm

STRONY W INTERNECIE

Powrót do strony głównej 

 

      ORGANIZACJE  NIEPODLEGŁOŚCIOWE DZIAŁAJĄCE  NA  TERENIE  WIELKOPOLSKI 

                                                     W  LATACH 1945 - 1956

zobacz:

Podziemie antykomunistyczne w Wielkopolsce 1945-56

Henryk Czarnecki

 Wielu historyków poszukiwało zachowanych dokumentów, przez lata przechowywanych w archiwach sądowych i aparatu bezpieczeństwa.  Dokumenty te do roku 1989 -  były udostępniane  bardzo nielicznym osobom z kręgu aparatu partyjno - represyjnego,  lub  dyspozycyjnym wobec władz historykom. Tematyka działań niepodległościowych tego okresu, mimo upływu półwiecza nigdy nie została przebadana kompleksowo. Do chwili obecnej jedynym źródłem informacji w tym zakresie były opracowania  pracowników aparatu bezpieczeństwa i milicji oraz publikowane po roku 1989 - wspomnienia uczestników tych wydarzeń.

Badania zagadnień związanych z działalnością organizacji niepodległościowych na terenie Wielkopolski w latach 1945-1956 zostały podjęte w Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w grudniu 1992r z inicjatywy Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego O/Wielkopolska. Tematem tym przez lat jedenaście, zajmował się członek naszego Związku kol. Henryk Czarnecki. Podstawą rozpoczęcia prac było pozyskanie egzemplarza "Informatora o nielegalnych organizacjach i bandach zbrojnych działających w Polsce Ludowej w latach 1944-1956" (  MSW - Biuro "C" W-wa 1964r. TAJNE ) oraz udostępnione przez Prokuraturę i Sąd Wojewódzki akta sądowe, repertoria Wojskowych Sądów : Okręgowego i Rejonowego  oraz Sądu Garnizonowego w Poznaniu z lat 1945-1956, Księgi Główne Więźniów Zakładów Karnych Wronki, Rawicz i Poznań. Autor uzyskał dostęp do unikatowego zbioru: "Teczek osobowych więźniów"  Wronek i Rawicza z lat 1945-1956.

Z braku środków finansowych w OKBZPNP - tematyką tą   autor strony zajmował się sam, w ramach społecznej pracy. Do roku 1999, przeprowadził kwerendę akt sądowych dotyczących 148 spraw karnych, przeciwko osobom z 81 organizacji i nielegalnych związków oraz 1171 teczek osobowych  więźniów ( Depozyt OZZK -AP ). Powyższe pozwoliło na sporządzenie rejestru obejmującego 166 organizacji. 

Wyniki prac, w postaci opracowania: " Organizacje niepodległościowe działające na terenie Wielkopolski w latach 1945-1956 - Przewodnik po dokumentach sądowo - więziennych " w maszynopisie oraz na nośniku elektronicznym,  z chwilą likwidacji Komisji badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu przekazano  następcy OKBZPN :  IPN - Biuro Edukacji Publicznej do publikacji.

 Niestety, materiały te nie zostały  opublikowane (podobno z braku środków finansowych) i pozostają jak dawniej, niedostępne w przepastnych lecz nowych archiwach.  Stąd decyzja autora o umieszczeniu zgromadzonego przez lata pracy materiału  i całej swej wiedzy na stronie Internetowej.

Opracowanie dostosowane do wymogów zapisu elektronicznego, zawierające całą  wiedzę o zachowanych materiałach źródłowych, przekazano jako drogowskaz wszystkim poszukującym wiedzy o poszczególnych organizacjach i ludziach w nich działających - w postaci syntetycznej - dokumentu, bez komentarza.

  http://hczarnecki.republika.pl/  na stronie tej można uzyskać takie informacje jak: wykaz organizacji, działalność organizacji, wykaz straconych, monografie więzienia w Rawiczu i we Wronkach oraz prezentacja więzień i aresztów na terenie m. Poznania i inne.  

____________________________________________________________________________________________________

WIELKOPOLSKIE POMNIKI I TABLICE PAMIĘCI NARODOWEJ

Ryszard Pyrzyński

Opracowanie ma charakter kronikarsko – dokumentacyjny. Poświęcone jest głównie udziałowi Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział Wielkopolska w Poznaniu,  w  utrwalaniu  pamięci  ludzi  i  wydarzeń   związanych   z   walką  o   suwerenność i niepodległość Polski w latach 1939-1956.

            Zebrane   i  udokumentowane  materiały  swoim  zasięgiem obejmują wybrane miasta i miejsca na ziemi wielkopolskiej. Dotyczą obiektów i miejsc pamięci narodowej, które powstały z wyłącznej inspiracji i przy decydującym udziale Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego lub przy współudziale urzędów, instytucji i towarzystw.

Dostrzeżono i udokumentowano również miejsca pamięci,  które  tematycznie  związane  są z omawianym okresem, a które  powstały bez udziału i zaangażowania naszego Związku.

            Przy charakterystyce poszczególnych obiektów podano inicjatorów, autorów projektu, wykonawców, lokalizację, datę odsłonięcia i poświęcenia obiektu, kto tego dokonał, ewentualne koszty projektu i wykonania oraz sposób finansowania, udział przedstawicieli organizacji i władz, treści napisu, fotografii oraz innych znaczących informacji o danym obiekcie. Niestety nie wszystkie miejsca i obiekty udało się w ten sposób opisać.

            Spośród wielu, niektóre z nich zajmują znaczące miejsce w martyrologii naszej wielkopolskiej ziemi. Szczególnie te, gdzie w ubowskich kazamatach, w toku śledztwa lub w więzieniach, przeciwnicy polityczni reżimu komunistycznego byli nieludzko traktowani czy w okrutny i zdradziecki sposób pozbawiani życia. Do miejsc takich należy zaliczyć  m.in.:   w Poznaniu: kazamaty przy ulicy Matejki, Niegolewskich, Szylinga, 27 Grudnia, Kochanowskiego, Młyńskiej oraz więzienia – Zakłady Karne we Wronkach i Rawiczu.

Godne najwyższego szacunku i upamiętnienia są nekropolie, we Wronkach, Rawiczu i w Poznaniu na Junikowie, a także Stoki Cytadeli, na których znajdują się groby ofiar terroru politycznego. Dlatego na tych historycznie ważnych miejscach zbrodni okresu stalinowskiego, dla ocalenia od zapomnienia, a także oddania hołdu ofiarom i ich trwałemu upamiętnieniu, umieszczono pomniki i tablice pamięci.

Do ich stworzenia, umocowania i pielęgnowania pamięci, przyczyniło się wielu ludzi dobrej woli, na których można zawsze polegać, liczyć na ich życzliwość i pomoc.

Praca niniejsza jest zbiorem informacji uzyskanych od Kolegów z naszego Oddziału Związku, materiałów archiwalnych Związku, a także niektórych tekstów wcześniej już publikowanych.

Niniejsze opracowanie  powstało z inicjatywy Zarządu Głównego ZWPOS i Redakcji czasopisma „Nasz Los”, wydawanego przez Zarząd Główny w Warszawie i miało stanowić numer specjalny tego czasopisma, ewentualnie album. Propozycja ta została zaakceptowana przez Zarząd Oddziału Wielkopolska i przyjęta do realizacji, ale w szerszym od proponowanego zakresie. 

Po śmierci naszego przyjaciela postanowiliśmy jego opracowanie umieścić w Internecie jako stronę z adresem:

http://tablicepamieci.republika.pl/

_________________________________________________________________________________

http://www.wimieniuprawa.republika.pl/

 

W  IMIENIU  PRAWA   1945 - 1956

G Ą D K I  

 miejsce  kaźni  żołnierzy podziemia niepodległościowego 1945 -1956  w Wielkopolsce

skazanych wyrokami  Wojskowych Sądów  w  Poznaniu

  I WSTĘP I PRAWO I  I WYKAZ STRACONYCH I MIEJSCA STRACEŃ I EGZEKUCJE I RELACJA ŚWIADKA I  I DOKUMENTY I

Poznań 2011

© dr  Marian Stencel "Artur"

Strona opracowana na podstawie materiałów zebranych w czasie kwerend akt sądowo-więziennych przez zespół członków ZWPOS oddelegowanych do prac w Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu w składzie: Władysław Janusz, Henryk Czarnecki, Marian Stencel. Dzięki dobrej osobistej współpracy i zaufaniu otrzymałem wspomnienia Ks. Hieronima Lewandowskiego, które posłużyły do dokonania wizji lokalnej oraz niniejszego opracowania.

To opracowanie dedykuję wszystkim kolegom ZWPOS aby nie ustawali w staraniach o upamiętnienie wszystkich miejsc straceń oraz grzebania zwłok pomordowanych "w majestacie prawa" żołnierzy II Konspiracji  .

dr Marian Stencel.

kwiecień, 2011r.

 

Powrót do strony głównej