WSTEP

Powrót do strony głównej

Pamięci wszystkich Koleżanek i Kolegów, którzy towarzyszyli nam w  życiu codziennym i uczestniczyli w działaniach na rzecz wspólnoty przez całe dwudziestolecie .Pamięci TYM, którzy odeszli na Wieczną Wartę. Wszystkim z wyrazami szacunku i podziękowania za utrzymywanie trwałych więzi przyjacielskich w latach walki o Wolną Niepodległą Polskę, w trudnych latach  za murami  i  dzisiaj dających świadectwo historii w wolnej Polsce.

*  *  *

Upadek systemu komunistycznego w Polsce oraz zmiany ustrojowe w 1989 roku, otworzyły drogę dla wdrażania demokratycznych norm życia. Po wielu latach marginalizacji i represji - więźniowie polityczni lat 1944 - 1956, członkowie organizacji niepodległościowych II Konspiracji uzyskali  prawo do swobodnego zrzeszania się i tworzenia własnych reprezentacji.  Rok 1989 dał początek możliwości  legalnego przypomnienia Polakom losów patriotów walczących o Niepodległą i Suwerenną Ojczyznę, którzy  mimo zdradzieckiego Układu Jałtańskiego i formalnego zakończenia działań wojennych nigdy nie złożyli broni i nie zaniechali działań opozycyjnych wobec narzuconego siłą  Polsce ustroju komunistycznego. Przez wszystkie lata tematu tabu, troskliwe skrywanego przed społeczeństwem.   Tych, którzy ginęli na Wolną i Niepodległą Polskę, za Nią cierpieli w stalinowskich kazamatach , w potwornych warunkach terroru stalinowskiego w latach 1944 -1956.  Nas żyjących w coraz mniejszej grupie. Schorowanych i niedocenianych. Jako nieprawomyślnych nawet po wyjściu z więzień spychanych świadomie  na margines.   Przez długie 45 lat nie wolno było o nas nawet wspominać.  Jeżeli ktoś poza kręgiem rodzin coś wiedział o II Konspiracji, to wiedza ta pochodziła jedynie  z przekazów ustnych i przekazywana tylko w gronie ludzi zaufanych.  O zbrodniach komunistycznych mówiono tylko szeptem. Czy dzisiaj mielibyśmy Niepodległość, gdyby nie nasz  opór w latach 1944 – 1956 w tym najgorszym zbrodniczym okresie wprowadzania i utrwalania władzy ludowej ?!.Fakt likwidacji przez Urzędy Bezpieczeństwa naszych organizacji , nasze uwięzienie to tylko czasowe pokonanie. Nie wyrzekliśmy się swoich przekonań i dążeń zatem nie ulegliśmy. Nasze doświadczenia przekazaliśmy naszym dzieciom i wnukom. W każdym kolejnym zrywie  przeciwko niegodziwości systemu można nas było znaleźć. W odzyskanie wolności wnieśliśmy wkład  bezcenny: naszą młodość, zdrowie i pamięć. Wielu oddało za swoje przekonania życie.  Uzyskując możliwość zrzeszenia  się - określiliśmy  zasady ideowe oraz cele  Oddziału Wielkopolskiego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego 1945-1956, jasno i precyzyjnie:

-  integracja  środowiska byłych więźniów politycznych z lat 1945 -1956,

 - udzielenie pomocy socjalnej steranym życiem żyjącym ofiarom stalinizmu przez udostępnienie im opieki sanatoryjnej, jak też     uznanie ich praw do inwalidztwa wojennego,  

- wykorzystanie osobistych przeżyć i doznań b. więźniów w celu upowszechnianie tychże oraz przekazania następnym pokoleniom jako ostrzeżenie przed groźnym wciąż jeszcze powrotem systemu totalitarnego, tak faszyzmu jak i komunizmu,

 - potrzebę odkłamania prawdy historycznej narodu polskiego z okresu totalitaryzmu, jego nieludzkich metod zniewalania społeczeństwa oraz niszczenia najbardziej wartościowych jednostek polskich, często rękami samych Polaków z inspiracji obcej,

 -  uchronienie od zapomnienia ofiar osób rozstrzelanych i ciemiężonych, bitych i niszczonych moralnie poprzez  upamiętnianie miejsc ich kaźni i oddanie należnego hołdu ofiarom komunistycznej przemocy,

 - uhonorowanie poniesionych zasług w walce z komunizmem o niepodległość ojczyzny przez nadanie żyjącym członkom, a także wdowom i sierotom po zakatowanych byłych więźniach politycznych, uprawnień kombatanckich, a także otwarcie dostępu do odznaczeń państwowych, których przez pól wieku byli pozbawieni.

    Dzisiaj, po dwudziestu latach - więźniowie polityczni  nie mogą powiedzieć, że są zwycięzcami. Z ogromną goryczą, z poczuciem przegranych, mówimy o rzeczywistości politycznej, socjalnej, a przede wszystkim kombatanckiej.  Karty kroniki działalności Oddziału Wielkopolska dokumentują nasze rozczarowanie i poczucie bezsilności.

    Członkowie  i działacze Oddziału Wielkopolskiego ZWPOS dają codziennie swoja postawą świadectwo społecznikowskiego poświęcenia, oddania i patriotyzmu.  Patriotyzmu rozumianego nie jako hasło wiecowe, lecz poprzez swoje codzienne i realne oddanie sprawom swego środowiska, Ziemi Wielkopolskiej i Polski.

 "WIKTOR" - OP - "P-M.P" -190-2907/10

Powrót do strony głównej